Organisasjonspolitisk uttalelse

Landsmøte 2017

Industri Energi skal være det største og mest synlige fagforbundet innenfor alle de sektorer og bransjer vi i dag organiserer. Vi skal rekruttere flere uorganiserte i alle bransjer og vinne medlemmer fra konkurrerende organisasjoner utenfor LO.  Samtidig skal vi yte gode tjenester til medlemmer vi har. Verve og serve!

Industri Energi skal være en forkjemper for vertikal organisering der alle arbeidstakere i den enkelte bedrift skal kunne være tilsluttet samme fagforbund. Dette er en organisasjonsmodell for framtiden, til beste for alle arbeidstakere. En vertikal modell samler de ansatte overfor arbeidsgiveren og er tilpasset et samfunn der skillene mellom operatør og funksjonær viskes ut. Én bedrift – én fagforening!

Industri Energi skal være en pådriver for god og fornuftig industripolitikk i Norge,
og i denne sammenheng søke støtte hos, og samarbeid med, andre forbund i LO

Vi vil fortsette å drive et aktivt ungdoms- og studentarbeid og rekruttere ungdom og studenter til vårt forbund. Dette er nødvendig for å vokse og bli sterkere i framtiden, og det skaper et mangfold i organisasjonen.

Industri Energi skal jobbe mot sosial dumping på alle områder! I den forbindelse skal vi også ta hensyn til arbeidstakerrettigheter ved innkjøp av varer til forbundet, og ikke benytte oss av bedrifter som er i konflikt med sine arbeidstakere.

Industri Energi vil videreføre sin struktur med to kontorer, et i Oslo og et i Stavanger, og med kort vei fra avdelinger til forbundets ledelse, uten forsinkende mellomledd.

Rekruttering

Gjennom å vokse blir vi sterkere og kan oppnå mer for medlemmene. Vekst er derfor et hovedmål. Industri Energi skal ha ambisjoner om å være det forbundet i LO-familien som er best på rekruttering. Dette skal nås gjennom målrettede vervekampanjer innen våre etablerte og nye områder.

Industri Energi vil jobbe internt i LO for å endre foreldede grenser som ikke er tilpasset et moderne arbeidsliv og for at LO skal være mer lydhør for medlemmenes meningerIndustri Energi vil som før rekruttere vertikalt, innehavere av enkeltpersonforetak uten ansatte, direktemedlemmer og sjefer.

Industri Energi vil fortsatt arbeide med å rekruttere medlemmer bemanningsbyråene.

Industri Energi skal ta i bruk nye og etablerte metoder for å rekruttere nye medlemmer. I denne sammenheng er markedsføring et viktig tema, og forbundet vil videreutvikle dette.

Industri Energi skal videreutvikle medlemsforsikringer. Gode forsikringsordninger er gode verveargumenter.

På alle kurs forbundet arrangerer, skal det være innslag om rekruttering. Organisasjonskonferansen Styrke skal videreføres med fokus på rekruttering.

Industri Energi Ung

Siden stiftelsen i 2006 er det satset tungt på ungdomsarbeidet i Industri Energi. Unge, dyktige tillitsvalgte har bidratt til å skape et engasjement forbundet er stolt av. Resultatet har vært at unge medlemmer tar på seg tunge tillitsverv lokalt og sentralt, samt at det er bygget opp et aktivt ungdomsengasjement lokalt som bidrar til vekst og styrking av hele forbundet.

Det sentrale ungdomsutvalget videreføres. Utvalget velges av den årlige ungdomskonferansen, leder og 1. nestleder frikjøpes. Vervene er på valg hvert annet år.

Arbeidet med å opprette flere lokale ungdomsutvalg og å få flere lokale klubber og avdelinger til å velge ungdomstillitsvalgte, videreføres. Dette bidrar til vitalisering av det lokale fagforeningsarbeidet. For å styrke disse, gjennomføres egne samlinger for ungdomstillitsvalgte. Satsingen på egne kurs og konferanser for ungdom prioriteres fortsatt.

Ungdomskonferansen er et av de største og mest omtalte ungdomsarrangementene i norsk fagbevegelse. Disse konferansene er viktige politiske verksteder, og vil videreføres.

Industri Energi Student

I dag har over 40 prosent av alle yrkesaktive arbeidstakere høyere utdanning, og andelen er økende, også i våre bransjer. Det er derfor viktig for forbundets framtidige styrke å klare å rekruttere flere av disse.

Undersøkelser viser at 70 prosent av arbeidstakere med høyere utdanning velger fagforeningstilknytning før de kommer i arbeid. Derfor må vi drive rekruttering mens de fremdeles er under utdanning. Industri Energi vil fortsatt satse målrettet på rekruttering av studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler.

Studentutvalget velges av en årlig studentkonferanse. Leder av Studentutvalget frikjøpes i 100 prosent stilling. Studentorganisasjonen bygges videre ut gjennom å etablere avdelinger ved universiteter og høgskoler.

I tillegg til rekruttering fremmer studentutvalget politikk på vegne av studentene. Utvalget skal knytte nærmere samarbeid med forbundets avdelinger for å gjøre overgangen fra student til arbeidstaker lettere.

Industri Energi skal jobbe for at LO og forbundene blir bedre til å samarbeide for å beholde de medlemmene som er uteksaminerte studenter eller medlemmer som videreutdanner seg. Forbundet må også arbeide for at de med høyere utdanning blir ivaretatt når de blir arbeidstakere, gjennom en vertikal organisering.

Industri Energis lokalavdelinger

Industri Energi oppfordrer veldrevne lokalavdelinger til å etablere fadderordninger for å styrke lokalavdelinger som ikke har ressurser og kompetanse til dette selv.

Forbundets ansatte skal fortsette å besøke arbeidsplasser i samarbeid med lokale tillitsvalgte, også med tanke på organisering av uorganiserte bedrifter i lokalmiljøet.

Industri Energi skal videreutvikle «Klubbkontoret», slik at lokalavdelingene enklere kan følge opp medlemmer!

Lokalavdelingene må involveres i forbindelse med forbundets rekrutteringskampanjer. Forbundet vil sammen med lokale tillitsvalgte jobbe for at avdelingene velger egne rekrutteringstillitsvalgte

Industri Energi Forum er arenaer der tillitsvalgte kan møtes på tvers av bransjer i et geografisk område. Forumene skal gis nødvendige midler til å fortsette sin viktige virksomhet. Retningslinjene for Industri Energi Forum skal revideres.
Industri Energi, vil sammen med forumets ledelse oppfordre til at i forumene velges rekrutteringstillitsvalgte.

Forbundet skal videreutvikle elektroniske nyhetsbrev, og elektronisk informasjon til medlemmene

Industri Energi samarbeidskomiteer

Samarbeidskomiteene spiller en svært sentral rolle i forbundet. Disse skal sikre et best mulig samarbeid mellom avdelinger/klubber innen samme overenskomstområder eller mellom grupper med felles interesse på tvers av områder. Samarbeidskomiteene skal ha et sterkt fokus på rekruttering. Samarbeidskomiteenes ledelse bør gjenspeile forbundets vertikale struktur. Samarbeidskomiteene har et ansvar for å ivareta mindre avdelinger og klubber innen sitt ansvarsområde.

Industri Energi SKALA

Industri Energi SKALA er forbundets arena for individuelt avlønnede medlemmer som i hovedsak er ansatt i administrative, ledende og tekniske stillinger. Industri Energi SKALA skal videreføre SKALA-konferansen. Industri Energi SKALA skal videreføre de etablerte kursmodulene, modul 1, 2 og 3.

Industri Energi skal fortsatt delta i, og være bidragsyter til, LO Ingeniør.