Organisasjonspolitisk uttalelse 2021

Landsmøte 2021

Forbundets utvikling av overenskomstene er avhengig av høy organisasjonsgrad. I tillegg er vår posisjon i industrien og samfunnslivet avhengig av god tariffdekning, aktive tillitsvalgte og medlemmer. Rekruttering av medlemmer og gode organisasjonsforhold er derfor en hovedprioritering for alle tillitsvalgte og ansatte i landsmøteperioden. Samhold gir styrke og påvirkning, og forbundet har derfor fokus på å organisere alle arbeidstakere ved bedriftene – en bedrift, en fagforening.

Industri Energi vil øke organisasjonsgraden i de bransjene vi har medlemmer i, men også sørge for at nye industrier som er på trappene blir møtt med et organisert arbeidsliv. Batteriproduksjon, hydrogenproduksjon, havvind og CCS er eksempler på nye industrier som står på skuldrene av de industrier forbundets medlemmer i dag jobber i.

Industri Energi skal være et synlig forbund. Forbundets nettsider skal oppdateres og jevnlige møter mellom valgt ledelse og samarbeidskomiteene gir tillitsvalgte nødvendig innsikt i hvilke sentrale oppgaver forbundet til enhver tid står oppe i. Dette gir også viktig informasjon om hvilke saker som opptar lokale tillitsvalgte.

Rekruttering
Fagforeningens innflytelse øker med antall medlemmer. Uorganiserte får også de samme godene som de organiserte – uten å bidra. Det er derfor i fagforeningens egeninteresse å alltid ha en plan for å øke antall organiserte. Det finnes ingen mal eller fasit, som passer alle fagforeninger. Forbundet skal sørge for virkemidler som øker motivasjonen for rekruttering. Forbundet vil gjennom virkemidlene legge til rette for at den enkelte fagforening lager rekrutteringsstrategier som passer deres arbeidsplass. Forbundet vil også legge til rette for at tillitsvalgte gjennom erfaringsutveksling diskuterer økt organisasjonsgrad.

LO har i dag organisasjonsgrenser tilpasset et arbeidsliv i etterkrigsårene. Industri Energi vil fortsette å rekruttere vertikalt for å styrke fellesskapet på arbeidsplassene. Dette gjelder spesielt en styrking av arbeidet med å rekruttere arbeidere med høyere utdanning, arbeidere med fagkunnskap og arbeidere i ledende stillinger. Forbundet vil være en aktiv deltager i LOs arbeid med å nå ansatte med høyskole og universitetsutdanning. Forbundskontoret vil sammen med lokale foreninger jobbe frem pilotprosjekter spesielt tilpasset den enkelte bedrift for å høste erfaringer. Et arbeidsliv i endring gir også nye ansettelsesformer. Forbundet vil utvikle medlemstilbud til eksempelvis enkeltpersonsforetak og bi-medlemskap for arbeidstakere med flere samtidige arbeidsforhold.

I deler av industrien blir stadig flere ansatt i bemanningsbyrå. Forbundet vil fortsette arbeidet med å organisere de ansatte, opprette fagforeninger, kreve tariffavtaler og sikre de ansattes rettigheter. Ved ulovlig innleie vil disse forfølges juridisk.

Industri Energi konkurrerer med andre fagforbund. Dette splitter opp ansatte i stedet for å styrke fellesskapet. Vi vil lede an i arbeidet med å samle de ansatte i våre bransjer, i vårt forbund og i LO. 

Samtidig som vi ser at nye industrier etableres, satses det også i eksisterende industriproduksjon. Farmasøytisk industri har som eksempel et stort potensial i Norge. Sammen med forbundets arbeid med nyetablering av industriarbeidsplasser, går arbeidet med å øke organisasjonsgraden innen våre bransjer og områder hånd i hånd.

Forbundet vil utarbeide og iverksette en ambisiøs plan for medlemsvekst i landsmøteperioden.

Samarbeidskomiteer
Samarbeidskomiteene spiller en sentral rolle i forbundet. Komiteene sikrer samarbeid mellom avdelinger og klubber innen samme overenskomstområder og grupper med felles interesse på tvers av områder. Samarbeidskomiteene fokuserer på organisasjon, næringspolitikk, tariffutvikling, HMS og kompetanseheving av lokale tillitsvalgte. For overenskomstenes utvikling er det avgjørende med høy organisasjonsgrad. Samarbeidskomiteene bør derfor også lage planer for strategisk organisering innen sine områder. Samarbeidskomiteenes ledelse bør gjenspeile forbundets vertikale struktur.

Lokalt fagforeningsarbeid
En av Industri Energis sterkeste kjennemerker er godt organiserte fagforeninger på den enkelte arbeidsplass. Samtidig organiserer vi ansatte på mindre industriarbeidsplasser, kontorsteder og vaskerier. Forbundets organisasjonsarbeid må derfor tilpasses både fagforeninger med flere tusen medlemmer og de med under tyve ansatte på arbeidsplassen. Forbundet vil arbeide for å øke samhandlingen mellom våre lokale fagforeninger. Både for å støtte opp om nyetablerte klubber og fagforeninger, men også for å styrke oss gjennom samhandling og erfaringsutveksling.

Forbundet vil videreføre «internposten» som oppfordrer til diskusjon i styrene i den enkelte klubb og fagforening.

Videre vil organisasjonskonferansen Styrke i landsmøteperioden være en viktig møteplass for lokale tillitsvalgte.

Industri Energi er i endring. Forbundet vil derfor i landsmøteperioden nedsette en vedtektskomite for å gjennomgå forbundets vedtekter, herunder de gjeldende retningslinjer for avdelinger og klubbers vedtekter.

I forbindelse med første mai-markeringer vil forbundet gi de foreninger som ønsker det, innspill på saker forbundet arbeider med, og forslag til markeringer.

Industri Energi Forum er arenaer der tillitsvalgte møtes på tvers av bransjer i et geografisk område. Retningslinjene er nyreviderte, og forumene skal gis nødvendige midler til å fortsette det viktige arbeidet lokalt, nær der medlemmene bor. LO har både lokal og distriktledd der ulike forbund samles. For Industri Energi er det viktig at forbundet deltar i diskusjonene på disse arenaene.

Industri Energi var allerede før arbeidsmiljøloven kom på plass opptatt av indre miljø på arbeidsplassene. Det ble valgt miljøtillitsvalgte i fagforeningsstyrene. Etter at AML ble vedtatt ble miljøtillitsvalgte utpekt som Hovedverneombud. Et godt arbeid med HMS krever godt organisasjonsarbeid. Det er viktig at verneombud og tillitsvalgte jobber sammen på arbeidsplassene for å løse sakene medlemmene står oppe i. Hvordan dette samspillet videreutvikles i vår tid vil forbundet sette fokus på i landsmøteperioden.

Tillitsvalgtsrollen må utvikles i tråd med samfunnsutviklingen. Spørsmål rundt personvern, lagring av personopplysninger samt overvåkning tiltar i tråd med digitaliseringen av arbeidslivet. Dette gir også nye oppgaver for fagforeningen. Personvernombud må utpekes etter samme regler som for verneombud og sikres tilstrekkelig opplæring og kompetanse. Det er naturlig at personvernombudet og datatillitsvalgte jobber tett – evt. er samme person. Datatillitsvalgtsrollen må også utvikles og gis flere rettigheter i avtaleverket. Forbundet vil i landsmøteperioden sette fokus på, og tilby opplæring rundt personvern, GDPR og overvåkning.

Individuell avlønning
Mange av forbundets medlemmer er individuelt avlønnet, og flere av våre overenskomster er vertikale. Forbundet vil i landsmøteperioden satse spesielt på opplæring av tillitsvalgte i individuell avlønning og rekruttering vertikalt. Industri Energi SKALA er forbundets arena for de individuelt avlønnede. Industri Energi SKALA gjennomfører konferanser og etablerte kursmoduler og arbeidet rundt denne arenaen styrkes i landsmøteperioden.

Tillitsvalgtsopplæring
Skolerte tillitsvalgte er avgjørende for at tariffavtalene blir overholdt, medlemmene får hjelp med sitt arbeidsforhold og et levende og aktivt organisasjonsarbeid lokalt. Opplæring av tillitsvalgte og medlemmer må gjennomføres slik at flest mulig kan delta. For å sikre skolerte tillitsvalgte i bedrifter dekket av våre avtaler, må de skoleres. Forbundet vil arbeide for at dette ikke skal gå på bekostning av den enkelte tillitsvalgtes inntekt.

Opplæringen må tilbys i ulik form og varighet. Kursplanene må reflektere de tillitsvalgtes og verneombudenes behov. Forbundet vil legge til rette for lokale kurs og tillitsvalgtskonferanser. Vårt digitale introduksjonskurs «kompis» må videreutvikles.

Læring og kompetanseoverføring foregår ikke bare i undervisningstiden på kurs og konferanser. Kurssenteret i Stavanger vil fortsatt være en viktig møtearena for tillitsvalgte.

I takt med at arbeidslivet utvikler seg, ser vi også at folks psykiske helse er under press. Dette gjelder også Industri Energis medlemmer. Våre verneombud og tillitsvalgte skal få bistand og skolering i hvordan våre medlemmer støttes i slike situasjoner.

Mange av våre medlemmer jobber på minstelønnsoverenskomster med lokale forhandlinger. Gjennomføringen, virkemidler og sanksjonsmidler varierer. Forbundet vil gjennomføre kurs og samlinger i forkant av de lokale forhandlingene i hovedoppgjørsår. Fokus vil være erfaringsutveksling og opplæring.

Medlemsfordeler
Medlemsfordelene er for mange en viktig del av medlemskapet. Forbundet vil utrede nye medlemsfordeler både kollektivt og frivillige ordninger. Samtidig må de eksisterende fordelene gjøres godt kjent for medlemmene, og forbedringer spilles inn til de lokale LO-favørkomiteene. Forbundet vil jobbe mot stortinget og regjering for å få på plass fullt fradrag for fagforeningskontingenten.

Landsmøtet gir forbundsstyret mandat til å gjennomgå eksisterende regelverk og kontingentberegning for ikke yrkesaktive pensjonister. Forbundsstyret skal komme med framlegg til Landsstyret innen desembermøtet 2022. Landsmøtet gir Landsstyret mandat til å avgjøre saken med ikrafttredelse 01.01.2023.

Likestilling, inkludering og mangfold
Industri Energi har et stort flertall av mannlige medlemmer og tillitsvalgte. Forbundet har stått i flere likestillingskamper. Vi vil på 8. mars ta opp saker om likestilling og likeverd. Det skal i Industri Energi være like naturlig for kvinner som for menn å påta seg verv i organisasjonen.

Mange av våre tillitsvalgte arbeider med spørsmål rundt likestilling og likeverd. Vi vil derfor bidra til erfaringsutveksling og koordinering mellom forbundets tillitsvalgte i disse spørsmålene. Forbundet vil sammen med samarbeidskomiteene jobbe frem et forprosjekt for å se hvordan digital deling, herunder et nettverk av tillitsvalgte som jobber med likestillings og likeverdspørsmål, best organiseres.

Vi organiserer i bransjer som rekrutterer folk med opprinnelse fra andre land. For å møte disse og inkludere de i fagforeningsfellesskapet er det viktig at vi forstår hvor de kommer fra. Vårt rekrutteringsarbeid må ta hensyn til dette i arbeidet. Fagbevegelsen skal alltid være en fanebærer i kampen for de undertrykte. Industri Energi tar sterk avstand fra alle holdninger og handlinger som splitter og diskriminerer arbeidstakere på basis av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonshemming, politisk mening eller trosretning.

Landet og forbundet vårt har opplevd konsekvensene av høyreekstrem og fascitisk tankegods. Forbundet vil være en aktiv bidragsyter i kampen mot alle former for ekstremistisk organisering.

Ungdom og student
Industri Energi har siden 2006 satset tungt på ungdoms- og studentarbeidet. Forbundets ungdomsarbeid har som oppgave å organisere ungdom, få unge medlemmer aktive i Industri Energi og profilere forbundets politiske prioriteringer ovenfor unge fagorganiserte og ungdomspolitiske miljøer. Tidligere har ungdoms og studentarbeidet vært adskilt, men fra 2021 er det besluttet å sammenslå utvalgene til et felles utvalg. Ungdoms- og studentarbeidet har en del sammenfallende aktiviteter. Samtidig vil sammenslåingen bidra til en styrking av studentorganiseringen ved at overgangen fra student til yrkesaktivt medlem blir mer strømlinjeformet. Dette gjør ungdomsutvalget mer relevant for unge medlemmer i lengre utdanning.

Selv om utvalgene har blitt sammenslått til samme utvalg skal fortsatt aktiviteten opprettholdes som før. Når vi vet at over 40 prosent av alle yrkesaktive arbeidstakere har høyere utdanning er det viktig at Industri Energi fortsetter med et aktivt arbeid for å få organisert disse, gjerne i et tidlig stadium i utdanningsløpet. Dette skal skje blant annet gjennom å satse på målrettet rekruttering av studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler.

Industri Energi Ung har over flere år jobbet systematisk for å nå alle de yrkesskoleelevene som skal ta læretiden sin i våre bransjer med skolebesøk. Dette arbeidet er av stor betydning for forbundet, og vil prioreteres også fremover.

For å beholde medlemmene etter endt utdanning må utvalget knytte nærmere samarbeid med forbundets avdelinger for å gjøre overgangen fra student til arbeidstaker lettere. Det er viktig at Industri Energi jobber sammen med LO og forbundene for å  beholde de medlemmene som er uteksaminerte studenter eller medlemmer som videreutdanner seg. Dette er sentralt for oss som vertikalt forbund. 

En stor del av arbeidet til ungdomsutvalget er å skape relevante aktiviteter og arenaer for unge medlemmer. I dette arbeidet er det å etablere flere lokale ungdomsutvalg viktig. Slik kan flere unge medlemmer bli aktiv med i fagforeningsarbeid på sin arbeidsplass. Samtidig er det viktig at ungdomsutvalget bidrar med å få flere klubber og avdelinger til å velge ungdomstillitsvalgte. Her har også de lokale avdelinger/klubber et ansvar for å gi plass til de unge tillitsvalgte slik at de kan få verdifull læring på de arenaer hvor dette er mulig.

For å bygge sterke og engasjerte tillitsvalgte er det viktig at det holdes kurs, samlinger og konferanser regelmessig. Det skal satses på å arrangere egne kurs og konferanser for unge medlemmer, samt at det skal arrangeres samlinger for unge tillitsvalgte spesielt. En av de største konferansene ungdomsutvalget har ansvaret for er ungdomskonferansen. Denne skal opprettholdes som en faglig og sosial arena for unge medlemmer.

Den årlige ungdomskonferansen har som oppgave å peke ut kursen for ungdomsutvalget både politisk og organisatorisk for den kommende perioden. Ungdomsutvalget velges på denne konferansen. Leder og 2 nestledere frikjøpes. En av nestlederne skal ha studentarbeid som sin primæroppgave.