Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse

Landsmøte 2017

Gjennom de siste to årene har vi opplevd endringer i arbeidslivet som påvirker våre medlemmer og våre bedrifter. Konsekvensen av endringene i arbeidsmiljøloven har gitt ganske store utslag.

Oljenedturen har gitt mange av våre tillitsvalgte og medlemmer store utfordringer. Nærmere 50000 i denne sektoren har mistet arbeidet sitt. Lav oljepris har bidratt til dette og selskapene er desperate i å kutte kostnader og derigjennom angrep på våre etablerte ordninger. Tariffavtalene er under press, arbeidstid er under press, og som en følge av dette – oppsigelser og sterkt økende antall på midlertidige kontrakter.

Utfordringene i denne sektoren påvirker også all annen industri. Den landbaserte industrien benytter anledningen til å tilpasse bemanningen med økende antall midlertidige som resultat. Utfordringene på lønn og arbeidstid påvirker også denne sektoren.

Vår målsetting er å beholde eksisterende arbeidsplasser og at det skal etableres flere arbeidsplasser i Norge.

Arbeidsmiljøloven

Regjeringens endring av arbeidsmiljøloven har skapt store utfordringer for mange av våre medlemmer og tillitsvalgte. Den landsomfattende markeringen imot endringene ga klare signaler om at fagbevegelsen, ansatte og medlemmer var sterkt imot endringene og var villige til å kjempe. Vi har opplevd direkte konsekvenser av dette gjennom at det er blitt flere midlertidig ansatte, økt bruk av vikarer, økt brukt av begrep som prosjekt og entreprise. Vi har sett at man sies opp for så å bli tilbudt jobb i et bemanningsselskap og i noen tilfeller bli leid ut igjen til sin gamle jobb.

Kollektiv søksmålsrett er borte, hvem tør da å stå imot og saksøke sin arbeidsgiver, når trusselen om å miste jobben er stor.

Vi vil kjempe for faste ansettelser og arbeide for at Arbeidsmiljøloven tydelig begrenser adgangen til midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsbyråer. Ansettelsesformer som «fast ansettelse uten garantilønn» og nettokontrakter må strammes inn.

Forbundet krever derfor:

 • At Arbeidsmiljøloven fornyes og forsterkes
 • Vi vil styrke retten til fast ansettelse
 • At AML § 14.9.f må fjernes
 • Kollektiv søksmålsrett må gjeninnføres
 • Vi vil bekjempe bruken av ulovlig innleie og utstrakt bruk av entreprise- lignende oppdrag
 • Vi vil arbeide for å styrke loven slik at rettighetene også blir sterkere ved virksomhetsoverdragelser og outsourcing av oppgaver
 • Vi krever at forskrift av 6.7.2015 fjernes slik at det ikke kan avtales unntak fra likebehandlingsprinsippet

Bruken av bemanningsbyråer har vokst og slik lov og avtaleverket er i dag er vilkårene ofte dårligere i disse selskapene.

 • Vi vil endre Arbeidsmiljøloven for å gjøre det vanskeligere å leie folk inn fra bemanningsbyråer og redusere bemanningsbyråenes posisjon i norsk arbeidsliv
 • Vi vil kjempe for å redusere bruken av slike selskaper og vil arbeide for at det blant annet blir etablert avtaler som sikrer ansatte lønn mellom oppdrag

Tariffpolitikk og skiftarbeid

Målsettingen for forbundet om å utvikle og sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår står fast.

Kampen for å løfte lavlønnsgruppene må fortsette. Flere av våre avtaler omfatter bedrifter hvor lønnsnivået ligger lavt i forhold til industrien for øvrig. Gjennom mange gode tariffoppgjør har vi løftet minstelønnsnivået i flere avtaler, men vi er ikke i mål.

 • Vi vil arbeide aktivt for fortsatt løft av minstelønnssatsene
 • Vi vil arbeide med å forbedre og endre beregningsmåten på lavtlønnsgarantien slik at denne følger bedrift og ikke bransje
 • Alternativt vil vi fremme krav om å løfte garantien slik at nivået omfatter flere av våre bedrifter på overenskomstene
 • Vi vil arbeide for at bedriftene i disse bransjene legger til rette for, og satser på, fagutdanning
 • Vi vil gjennom tariffoppgjørene arbeide for å styrke mulighetene for større medbestemmelse i lokale forhandlinger

Over halvparten av forbundets medlemmer arbeider på skift-, turnus- eller rotasjons-ordning. De helsemessige og sosiale utfordringene med skiftarbeid er store. Gjennom to store konferanser om skift/turnus/rotasjoner ser vi at behovet for å få mer kunnskap om effekten av slike ulike ordninger er nødvendig. Som et ledd i arbeidet med dette må vi sette større fokus, både på de ulike ordningene, men og knyttet til kunnskap om og utvikling av de gode arbeidstidsordningene.

 • Vi vil derfor etablere et skiftutvalg i forbundet

Dette innebærer at vi må arbeide både med arbeidsplaner og kompensasjonsordninger. Det må videre være en målsetting at vi gjennom samarbeidet i LO om arbeidstidsordninger arbeider målrettet for at innarbeidingsordningene blir så gode som mulig.

 • Vi skal arbeide for at såkalte søndagsfrie rotasjoner som 11-10,12-9 og 13-15 fjernes

Skiftarbeid har flere elementer i seg som er viktige å arbeide med, både helseaspekter og sosiale forhold. Behovet for økt kunnskap om effekten av skift- turnus- og rotasjonsordninger er viktig og nødvendig.

 • Vi vil bidra i aktuell forskning knyttet til helse og sosiale forhold vedrørende skiftarbeid

De siste årene har vist oss at det er blitt større behov for, og flere ønsker om, å endre skiftplanene i tråd med samfunnets utvikling, hvor behov for mer fri i helgene og ønske om lengre friperioder legger føringer for valg av skiftplaner. Mange velger i dag skiftplaner med 12-timers skift i helgene som gir mindre helgearbeid, og mer intensive arbeidsperioder som gir lengre sammenhengende friperioder. Vi får stadig inn søknader hvor man ber om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Forbundet vil fortsette å bidra til å legge forholdene til rette for å prøve ut ulike skiftordninger tilpasset partenes behov lokalt, herunder offshore skiftordninger.

Skiftarbeid er en usosial arbeidstidsordning. Godtgjørelse for denne type arbeid er viktig og forbundet må ha fokus på utviklingen av de ulike tilleggene. Utvikling av skift-, natt-, helg- og høytidstillegg vil være viktig i de kommende tariffoppgjørene. Likeledes må forhold knyttet til regler for avspasering forbedres. 1/3-regelen må styrkes gjennom at den gjøres gjeldende på skip i petroleumsvirksomheten.

Forbundet vil:

 • Arbeide med å klargjøre forhold til lønn og skiftplaner
 • Arbeide for å opprettholde 1/3- regelen og at den utvides til å gjøres gjeldende for skip i petroleumsvirksomheten

Pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP), tjenestepensjon, inntektspensjon, uføretrygd og kombinasjoner av disse er et område som er svært viktig for forbundet og våre medlemmer. Gjennom banklovkommisjonens innstillinger, vedtak gjort av regjering og myndigheter, står vi overfor en av de viktigste utfordringer for fremtidige arbeidstakeres rettigheter og muligheter når det gjelder pensjon og trygdeytelser.

Evaluering av AFP ordningen, forhandlingsrett på tjenestepensjon, levealdersjustering, og utfordringer på uføretrygden er alle elementer som vil påvirke retten til en rettferdig pensjon eller trygd.

Endringene i uføretrygden og levealdersjustering har skapt utfordringer for de som ikke har mulighet til å fortsette i yrkeslivet. Forbundet vil arbeide med muligheter for at:

 • Uføre må få tilbake opptjening av alderspensjon til 67 år og uføretrygden må ikke levealdersjusteres
 • Industri Energi vil jobbe for muligheten til større gradering av uføretrygd i privat sektor

Forbundet må fortsatt arbeide aktivt med å påvirke, slik at både LO, arbeidsgivere og myndigheter arbeider med og fatter vedtak som sikrer gode framtidsrettede pensjonsordninger for alle. Vi er forberedt på å kjempe for å sikre våre medlemmer gode rettigheter og bedre ordninger. Pensjon er utsatt lønn, og vi skal ha en lønn å leve av når vi blir pensjonister.

Mange av våre medlemmer er og i utdanningsløp og kunnskap er en viktig faktor for det fremtidige arbeidsliv. Utdanning er også arbeid og vi vil:

 • At studenter skal opptjene pensjonspoeng i Folketrygden, etter de samme regler som gjelder for førstegangstjeneste i militæret

I dag er det slik at flere av våre medlemmer opplever at de ikke har rett på AFP fordi de ikke har lang nok opptjening, har for lav lønn eller kommer fra en annen ordning og dermed ikke vil ha lang nok tid i ny ordning til å få rett til AFP. Det er videre helt urimelig at arbeidstakere som er langtidssykemeldte eller mister jobben ved konkurs eller nedbemanning de siste tre år før fylte 62, mister retten til AFP.

Samfunnet legger opp til at det skal være lønnsomt å stå lenger i arbeid. Men det må samtidig tas hensyn til de som ikke kan eller vil stå lenger i arbeid etter et langt liv med skift eller turnus. Vi må arbeide for at en framtidig AFP utformes slik at disse skal ha mulighet til å kunne gå av med en anstendig livsvarig pensjon, f.eks. ved dempet levealdersjustering eller økt pensjonsbeholdning.

Industri Energi vil:

 • at AFP må utformes slik at alle har en reell økonomisk mulighet til å pensjonere seg ved 62 år
 • at AFP må utformes slik at lavtlønnede også sikres en AFP-pensjon fra 62 år
 • arbeide for å kunne kombinere delvis uføretrygd med AFP
 • at AFP-pensjonen opptjenes individuelt slik at en har sin egen pensjonsbeholdning som kan tas ut ved fylte 62 år
 • at opptjent pensjon kan tas ut fra 62 år uten krav til minimumsopptjening i folketrygden
 • at opptjent pensjon kan tas ut fra 62 år uten krav til ansettelsesforhold i en AFP-bedrift på uttakstidspunktet.
 • jobbe for at garantipensjon under ingen omstendighet kommer under 2 ganger Folketrygdens grunnbeløp

Tjenestepensjonsordningene preges av arbeidsgivers styringsrett. Vi har de siste årene sett at bedriftene ensidig har endret ordninger fra ytelsesbaserte til minimumsinnskuddsordninger. Pensjonsordningen som ansatte har bidratt til gjennom et langt yrkesliv, og som skulle bidra til en god pensjon, er med et pennestrøk borte. Tjenestepensjonene må også ivareta dem som går av tidlig. Vi krever medbestemmelse på våre goder, og at det inntas rett til å forhandle om pensjon i tariffavtalene. Bruttolønn må legges til grunn for beregning av pensjon.

Tjenestepensjonsordningene er en viktig del pensjonssystemet i Norge. Vi vil arbeide for å styrke mulighetene ansatte har til å ha en aktiv medvirkning på utvikling og forbedring av disse ordningene blant annet gjennom muligheten av å gjøre disse ordningene til en del av tariffavtalesystemet.

Vi vil

 • Tariffeste tjenestepensjoner og at all lønn skal være pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningene
 • Kreve medbestemmelse i tjenestepensjonsordningen, inklusive forvaltning av midlene
 • At det skal bli lettere å skifte jobb uten tap av opptjening og økte kostnader
 • Ha et system som bedre samler opptjente rettigheter og pensjonskapital
 • Ha opptjening fra første krone og fra første dag

Sosial- og velferdspolitikk

Sammenhengen mellom arbeid, familie og sosiale forhold er viktige elementer i arbeidslivet. Angrepene på velferdsgodene våre kan ikke aksepteres.

Sykelønnsordningen er viktig for oss, permitteringsregelverket og dagpengeordningen likedan. Alle disse ordningene står i fare for å blir dårligere. Vi vil arbeide kontinuerlig for at disse ordningene ivaretas til beste for våre medlemmer.

Rett til permisjon for å følge barn til lege og spesialist, pleie av syke barn som er over 12 år og barn som har særlige behov for tilsyn må i større grad ivaretas. Ofte er det og en utfordring for rett på lønnet permisjon eller gode nok tilskudd gjennom folketrygden. Vi er opptatt av å arbeide for å legge til rette for å bedre disse ordningene.

 • Vi vil arbeide for å forbedre slike ordninger gjennom fokus på permisjonsreglene og rettighetene i det offentlige. Permisjonsreglene for følge av barn til lege, tannlege og spesialist må gjelde for barn til og med 16 år
 • Langtidssykemeldte og arbeidstakere i fødselspermisjon må ha rett på feriepenger
 • Forbundet vil fortsatt jobbe for å fjerne den urimelige matskatten offshore.
 • Industri Energi vil arbeide for at tannhelsetjenester blir en like naturlig del av det offentlige helsetilbudet som tilbudet for andre deler av kroppen

Utvikling av arbeidslivet

Gjennom de endringer som er gjort vedrørende pensjon og uføretrygd, kravet om at man skal stå lenger i arbeid og de utfordringer dette får for arbeidslivet, så påvirker dette også forbundets arbeid. Fokus på det gode arbeidsliv, krav om tilrettelegging av arbeidet som sikrer at våre medlemmer kan fullføre arbeidslivet på en sikker, trygg og helsemessig måte vil være en viktig utfordring fremover.

Likeledes vil endringene i samfunnet generelt med utfordringene ved digitalisering i arbeidslivet kreve kompetanseheving og nye arbeidsformer som vil skape et behov for større fokus på det gode arbeidslivet. Forbundet må ha fokus på disse utfordringene og vil vurdere tiltak for å øke kunnskap om konsekvensene av dette.

Forbundet må ha fokus på dette fremover og dette innebærer blant annet forslag om tiltak for eldre arbeidstakere.

Forbundet vil arbeide for:

 • Et arbeidsliv for hele livet
 • Seniorpolitikk, som å arbeide for å beholde den ekstra ferieuken for 60-åringene

De samfunnsmessige utfordringene påvirker også forholdene for unge arbeidstakere og uføre som av en eller annen grunn har falt ut av arbeidslivet. Vi ser i dag at myndighetene legger press på ordninger, strammer inn mulighetene i ordningene, noe som og stiller økt fokus på grupper.

Forbundet må og arbeide for:

 • Incentivordninger for å tilpasse unge uføre inn i arbeidslivet

Trepartssamarbeidet er viktig for et velfungerende samarbeid både internt i bedriftene og mellom partene i arbeidslivet. Storting og regjering har et særlig ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som sikrer og bygger et godt arbeidsliv i fremtiden.

Partene i arbeidslivet må opptre på en slik måte at samarbeid løser konflikter. Gjennom de siste år har vi sett en stadig større neglisjering av både lov- og avtaleverk fra bedriftenes side. En stadig større trussel mot mer brutalisering i arbeidslivet tvinger fort frem økte krav om bedre sanksjonsmuligheter som krav om styrking av mulighetene for arbeidskamp.

Forbundet er opptatt av å bidra til en utvikling som styrker partenes muligheter og rettigheter.

Forbundet viser til Telemarksmodellen som stiller klare krav til egne ansatte, krav til at et flertall av ansatte har fagbrev, krav til godkjent lærlingebedrift og krav til lærlinger i prosjektene. Den stiller klare krav til antall ledd, klare krav til at innleide skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag, og at kravet til kompetanse også gjelder i bemanningsforetak.

Forbundet mener det er en uheldig løsning at Arbeidsretten avgjør tarifftvister med endelig virkning. Dommer og kjennelser fra Arbeidsretten må kunne ankes til Høyesterett på linje med lagmannsrettene sine avgjørelser. Vi vil derfor jobbe for å få endret Arbeidstvistloven § 58.

Samarbeidet på bedriftsplan er særdeles viktig og nødvendigheten av et sterkere og bedret forhold mellom ledelse og fagforening vil bidra til dette.

Vi støtter opp om forslag som setter fokus på dette gjennom forslag til forbedring av hovedavtalene.

 • Styrke samarbeidet mellom ledelse og fagforening i bedrift
 • Bedre tillitsvalgtes rettigheter og tid til å utføre sine verv
 • Det skal arbeides for en ordning som bestemmer antallet frikjøpte tillitsvalgte opp mot antall medlemmer

Betydningen av å være fagorganisert er viktig og bidrar til et seriøst arbeidsliv. Tariffavtaler i bedriftene bidrar til forutsigbarhet og større mulighet både for bedrift og fagforening. Det vil være viktig å anerkjenne fagorganiserte og vi vil arbeide blant annet for at:

 • Skattefradraget på fagforeningskontingenten økes

Sluttvederlagsordningen som har som formål å yte en økonomisk kompensasjon for arbeidstakere mellom 50-66 år som blir sagt opp eller må slutte grunnet uførhet/kronisk sykdom har og blitt endret av sittende regjering. Vi støtter opp om å arbeide for at sluttvederlagsordningen igjen får skattefritak, og at kompensasjonen blir minst like god som den er i dag.

Dette er ofte en gruppe som ender opp som minstepensjonister, det er derfor urimelig om de også skal måtte skatte på denne lille engangssummen.

Vi krever at :

 • Skattefritak på sluttvederlagsordningen gjeninnføres