Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse 2021

Landsmøte 2021

I den siste landsmøteperioden har vi opplevd store endringer i arbeidslivet som igjen har påvirket våre medlemmer og bedrifter der Industri Energi organiserer. Konsekvensen av de gradvise endringene i arbeidsmiljøloven har gitt ganske store utslag. Da koronapandemien slo inn over landet, ble de fleste av våre medlemmer satt i situasjoner ingen hadde vært i før.

Oljeprisen steg og dollarkursen var god i forhold til den norske krona. Industrien både i havet og på land hadde forholdsvis gode vilkår i starten på denne landsmøteperioden. Det førte til at mange av våre medlemmer som hadde blitt permittert eller hadde mistet jobben innen olje- og gassektoren begynte å komme tilbake på jobb. Etter den siste oljenedturen fortsatte likevel oljeselskapene sine

spareprogrammer som igjen førte til tøffere tider for underleverandørene. Tariffavtalene er under press, arbeidstid er under press, og som en følge av dette –sterkt økende antall på midlertidige kontrakter.

Industri Energi vil i kommende landsmøteperiode aktivt motarbeide denne utviklingen og aktivt arbeide for en robust bemanning i petroleumsvirksomheten, sikre kompetansen i næringen og motvirke utvanning av fagene. Videre vil vi også motvirke at arbeidstakere får arbeidsoppgaver fra flere yrkesområder i samme arbeidsforhold, noe som kan få konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Utfordringene i denne sektoren påvirker også den landbaserte industrien som benytter anledningen til å tilpasse bemanningen med økende antall midlertidige. Utfordringene på lønn og arbeidstid påvirker også denne sektoren.

Det er vår målsetting å styrke et anstendig arbeidsliv, beholde og videreutvikle eksisterende arbeidsplasser og skape arbeidsplasser i nye næringer.

Faste stillinger og retten til heltid må være hovedregelen i arbeidslivet.

Arbeidsmiljøloven

Et anstendig arbeidsliv er selve grunnmuren i velferdsstaten

Regjeringens endring av arbeidsmiljøloven i flere etapper har skapt store utfordringer for mange av våre medlemmer og tillitsvalgte. Industri Energi ansatte en person som skulle jobbe konkret mot misbruk

av midlertidig ansatte og utstrakt bruk av vikarbyråer. Vi besøkte samarbeidskomiteer og tillitsvalgte i alle forbundets bransjer og synligjorde de tillitsvalgtes rettigheter og plikter i selskapene som leide inn ansatte og brukte midlertidig ansatte som deler av arbeidsstyrken. Dette gav resultater. Forbundet vil også fremover følge opp med ressurser på dette i tillitsvalgtopplæring og på andre deler av forbundets kurs- og informasjonsvirksomhet.

Industri Energi, LO og andre forbund har gjennom høringer og møter med politiske partier, med besluttende myndigheter, også jobbet for å reversere en del av angrepene på organisert arbeidsliv. På tross av dette arbeidet opplever vi fortsatt stor bruk av midlertidig ansatte, økt vikarbruk og utvidet bruk av begrep som prosjekt og entreprise. Vi har sett at man sies opp for så å bli tilbudt jobb i et bemanningsselskap og i noen tilfeller bli leid ut igjen til sin gamle jobb. Bemanningsselskaper tar

mer og mer over rollen som rekrutteringsanstalter for bedriftene. Prøvetiden inn i arbeidslivet går dermed gjennom disse selskapene. Dette betyr at bedriften som skal ansette slipper å ta stilling til personalansvarsrollen og på mange områder, kynisk, plukker nyansatte utfra ukjente kriterier.

Kollektiv søksmålsrett er borte. Det kan være skremmende for enkeltindivider å stå opp mot og saksøke sin arbeidsgiver når trusselen om å miste jobben er stor. Allikevel velger mange å ta denne viktige kampen, og Industri Energi er – og vil fortsatt være -beredt til å ta kampen sammen med disse.

Vi vil kjempe for faste ansettelser og arbeide for at Arbeidsmiljøloven tydelig begrenser adgangen til midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsbyråer.

 Ansettelsesformer som «fast ansettelse uten garantilønn» og nettokontrakter må strammes inn og fjernes.

Industri Energi er svært kritiske til en utvikling der vikarer og andre midlertidig ansatte får opphold mellom kontrakter for å omgå stillingsvernreglene.

Forbundet krever derfor:

 • At Arbeidsmiljøloven fornyes og forsterkes, bl.a. ved forsterkning av bestemmelsene om pauser og arbeidstid, samt muligheter for tidskontoordninger for alle ansatte.
 • Vi vil styrke retten til fast ansettelse
 • At AML § 14.9.f må fjernes
 • At Arbeidsmiljøloven endres slik at lovens hovedregel om fast ansettelse ikkje kan omgåes ved å legge inn opphold mellom midlertidige ansettelser .
 • Kollektiv søksmålsrett må gjeninnføres
 • Vi vil bekjempe bruken av ulovlig innleie og utstrakt bruk av entreprise- lignende oppdrag
 • Industri Energi vil arbeide for at tillitsvalgte skal ha forhandlingsrett på alle typer innleie når det reises krav om dette.
 • Vi vil arbeide for å styrke loven slik at rettighetene også blir sterkere ved virksomhetsoverdragelser og outsourcing av oppgaver
 • Vi krever at forskrift FOR-2015-07-06-874 fjernes slik at det ikke kan avtales unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie fra bemanningsforetak.
 • Vi krever at regjeringen endrer arbeidsmiljøloven i forbindelse med implementering av vikarbyrådirektivet, slik at det blir vanskelig/ulovlig å leie inn fra bemanningsbyråder. På den måten redusere bemanningsbyråenes posisjon i norsk arbeidsliv.
 • Vi vil kjempe for å redusere bruken av bemanningsbyråer og vil fortsette arbeidet for at det blant annet blir etablert avtaler som sikrer ansatte lønn mellom oppdrag
 • At adgangen til å avtale bort 3- og 4-års regelen ved innleie fjernes

Tariffpolitikk og skiftarbeid

Mye av det tariffpolitiske arbeidet ble satt helt på vent da koronapandemien slo inn over landet i starten på 2020. De verste skremselsscenarier ble framsatt og flere slo til. Det er likevel ikke å legge skjul på at de fleste av våre bransjer så langt har kommet godt igjennom pandemien. Verst har det gått utover de av våre medlemmer som leverer varer og tjenester til reiseliv, hoteller og restauranter. Dette er våre medlemmer innen Glass og Keramisk, og våre medlemmer innen deler av vaskeribransjen.

Det har i landsmøteperioden, og i en krevende koronapandemi, vært til dels god dialog mellom våre motparter i Norsk Industri, Norsk olje og gass, NHO Luftfart og Norges Rederiforbund. Her har det i perioden vært faste møter for å holde dialogen og det har vært gjennomført reelle forhandlinger i en krevende periode. Tariffoppgjøret 2020 var den eneste arenaen i hele landsmøteperioden vi hadde mulighet til å løfte fram våre landsmøtevedtak og krav fra landsmøtet i 2017, da dette ble gjennomført som et forbundsvist oppgjør.

Kampen for å løfte lavlønnsgruppene er særdeles viktig og må fortsette. Flere av våre avtaler omfatter bedrifter hvor lønnsnivået ligger lavt i forhold til industrien for øvrig. Gjennom mange gode tariffoppgjør har vi løftet minstelønnsnivået i flere avtaler. Vi er ikke i mål med dette arbeidet selv om vi i landsmøteperioden aktivt har jobbet med denne saken i Lavlønnutvalget i LO, ledet av nåværende LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Utvalget har konkludert helt i tråd med våre krav, noe vi ser på som en stor delseier. Videre prosess er å få plass dette i forhandlinger med NHO. Det ble forsøkt både i

hovedoppgjøret 2020 og i mellomoppgjøret 2021, uten å lykkes. Industri Energi skal fortsatt legge press i forhandlingene slik at lavlønnstillegget gitt i hovedoppgjør skal treffe alle de som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Innenfor flere av våre bransjer opplever mange medlemmer belastninger knyttet til både tunge løft, annet tungt fysisk arbeid og påvirkninger av både kjemisk og biologisk helsefare.

Industri Energi skal arbeide for at full lønn under sykdom tariffestes

Det lokale forhandlingsinstituttet må styrkes og utvikles, slik at en sikrer reelle forhandlinger i tråd med etablerte spilleregler

Industri Energi vil fortsette arbeidet med å etablere vertikale tariffavtaler, slik at våre tillitsvalgte kan representere alle ansatte i bedriftene.

Industri Energi er dykkerforbundet i Norge og LO. I landsmøteperioden har forbundet også fått ansvaret for innaskjærs dykking. Vi har gjennom godt politisk arbeid fått med oss et enstemmig Storting på at arbeidsmiljøloven skal gjøres gjeldende for disse. Vi vil intensivere arbeidet med å på plass anstendige lønns- og arbeidsvilkår for denne yrkesgruppen.

Pandemien har gitt mange arbeidstakere store belastninger ut over selve pandemien og ringvirkningene av den som har rammet store deler av befolkningen. Særlig har pendlere bosatt i utlandet store ekstrabelastninger i forbindelse med karantener for å begrense smitte, iverksatt av myndigheter og selskaper. Belastningen har rammet familieliv og muligheten for en forsvarlig avspasering av opparbeidet fritid, noe som for mange oppleves svært belastende. Vi har gjennom hele pandemien jobbet mot myndigheter og arbeidsgiverorganisasjonene med mål om å begrense belastningen, og samtidig ta hensyn til forsvarlig smittevern. Det har vist seg at arbeidsgiverorganisasjonene dessverre har hatt svært liten innflytelse på selskapenes beslutninger om tiltak. Erfaringene så langt har derfor vært at tiltakene er svært sprikende, noen selskaper har etablert ordninger som oppleves rettferdig og gjennomførbart, mange har ordninger som hverken oppleves rettferdig eller gjennomførbart i det lange løp. De myndighetspålagte innreisebestemmelsene er preget av raske politiske beslutninger, uten mulighet

for påvirkning før beslutning og iverksetting. Det er uenighet mellom partene hvordan karantener i opparbeidet fritid skal kompenseres og prosessen for videre behandling av dette pågår.

I et ordnet arbeidsliv må det være åpenhet mellom ansatte og bedriftsledelse. Varsling om kritikkverdige forhold må tolereres, aksepteres og oppmuntres. Industri Energi opplever at dette ikke alltid er tilfelle

i våre bransjer, og vil jobbe for at det oppnevnes et nasjonalt varslerombud. Det vises også til HMS- uttalelsen.

Industri Energi vil utrede mulighetene for Industriarbeiderens sosiale ordninger, ISO

Målsettingen for forbundet om å utvikle og sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår står fast.

 • Industri Energi vil legge ytterlige press for å få på plass «Lavlønnsutvalgets» konklusjoner i forhandlinger med NHO!
 • Vi vil arbeide aktivt for fortsatt løft av minstelønnssatsene
 • Vi vil utvikle arbeidslivet og tariffavtalene for å unngå helseskadelig belastning.
 • Vi vil arbeide for at bedriftene i alle bransjene Industri Energi organiserer legger til rette for og satser   på fagutdanning.
 • Vi vil gjennom tariffoppgjørene arbeide for å styrke mulighetene for større medbestemmelse i lokale forhandlinger
 • Vi vil jobbe for at omfangsbestemmelsene i våre tariffavtaler utvikles i tråd med utviklingen av arbeidslivet og våre medlemmers kompetanse, stillinger og videreutvikling.
 • Industri Energi vil jobbe videre for å få tariffregulert innaskjærs dykking
 • Vi vil vurdere å utarbeide kommentarutgaver av overenskomstene, herunder klargjøring og forståelse av gjeldende tekst.

Over halvparten av forbundets medlemmer arbeider på skift-, turnus- eller rotasjons-ordning. De helsemessige og sosiale utfordringene med skiftarbeid er store. Gjennom to store konferanser om skift/turnus/rotasjoner, ser vi at behovet for å få mer kunnskap om effekten av slike ulike ordninger er nødvendig. Som et ledd i arbeidet med dette må vi sette større fokus, både på de ulike ordningene, men også knyttet til kunnskap om og utvikling av de gode arbeidstidsordningene.

 • Industri Energi vil videreføre forbundets skiftutvalg

Dette innebærer at vi må arbeide både med arbeidsplaner og kompensasjonsordninger. Det må videre være en målsetting at vi gjennom samarbeidet i LO om arbeidstidsordninger arbeider målrettet for at innarbeidingsordningene blir så gode som mulig.

 • Vi skal fortsette arbeidet for at såkalte søndagsfrie rotasjoner som 11-10,12-9 og 13-15 fjernes.

Skiftarbeid har flere elementer i seg som er viktige å arbeide med, både helseaspekter og sosiale forhold. Behovet for økt kunnskap om effekten av skift- turnus- og rotasjonsordninger er viktig og nødvendig.

 • Vi vil bidra i aktuell forskning knyttet til helse og sosiale forhold vedrørende skiftarbeid

De siste årene har vist oss at det er blitt større behov for, og flere ønsker om, å endre skiftplanene i tråd med samfunnets utvikling. Behov for mer fri i helgene og ønske om lengre friperioder legger føringer for valg av skiftplaner. Mange velger i dag skiftplaner med 12-timers skift i helgene som gir mindre helgearbeid, og mer intensive arbeidsperioder som gir lengre sammenhengende friperioder. Vi får stadig inn søknader hvor man ber om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Forbundet vil fortsette å bidra til å legge forholdene til rette for å prøve ut ulike skiftordninger tilpasset partenes behov lokalt, herunder offshore- ansatte som flyttes til kontrollrom/operasjonssenter på land. Vi ser også at ulike former for vakt-/beredskapsordninger tas i bruk. Dette gjør at våre medlemmer bindes opp i sin fritid og ikke får fullt utbytte av denne.

Forbundet vil arbeide for at det gis dekning for reise, kost og losji slik at arbeidsplasser i kontrollrom/operasjonssenter i land som styrer en offshore installasjon kan innehas av ansatte frå helelandet. 

Skiftarbeid er en usosial arbeidstidsordning. Godtgjørelse for denne type arbeid er viktig, og forbundet må ha fokus på utviklingen av de ulike tilleggene. Utvikling av skift-, natt-, helg- og høytidstillegg vil fortsatt være viktig i de kommende tariffoppgjørene. Det må jobbes for å styrke skiftarbeideres rettigheter til korte velferdspermisjoner. Likeledes må forhold knyttet til regler for avspasering forbedres. Flerbruksfartøy er involvert i en stadig økende andel av total petroleumsaktivitet på norsk sokkel. En rekke aktiviteter som utføres av oljearbeidere på disse fartøyene omfattes ikke av Arbeidsmiljøloven.

Industri Energi vil fortsette å arbeide for at alle oljearbeidere på norsk sokkel skal omfattes av Arbeidsmiljøloven, uavhengig av installasjon og fartøy.

1/3-regelen må styrkes gjennom at den også gjøres gjeldende på skip i petroleums-virksomheten, samt at den baseres på hjemmeflyplass eller siste innsjekkingssted i Norge.

Forbundet vil:

 • Arbeide for å gjeninnføre at minst 1/5 av vakt-/beredskapstid beregnes som alminnelig arbeidstid.
 • Arbeide for bedre forhold for skiftarbeidere, herunder kortere arbeidstid for alle skift-/turnusplaner som avviker fra ordinær dagarbeidstid
 •  Arbeide for at 1/3-regelen styrkes gjennom at den også gjøres gjeldende på skip i petroleums-virksomheten, samt at den baseres på hjemmeflyplass eller siste innsjekkingssted i Norge.
 • Arbeide for at all virksomhet på norsk sokkel skal omfattes av norsk lovgivning

Pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP), tjenestepensjon, inntektspensjon, uføretrygd og kombinasjoner av disse er et område som er svært viktig for våre medlemmer.

Evaluering av AFP-ordningen, forhandlingsrett på tjenestepensjon, levealdersjustering, og utfordringer på uføretrygden er alle elementer som vil påvirke retten til en rettferdig pensjon eller trygd.

Endringene i uføretrygden og levealdersjustering har skapt utfordringer for de som ikke har mulighet til å fortsette i yrkeslivet. Forbundet vil arbeide med muligheter for at:

 • Uføre må få tilbake opptjening av alderspensjon til 67 år og uføretrygden må ikke levealdersjusteres
 • Industri Energi vil jobbe for muligheten til større gradering av uføretrygd i privat sektor

Forbundet må fortsatt, sammen med LO, arbeide aktivt med å påvirke, slik at vi sammen med arbeidsgivere og myndigheter fatter vedtak, som sikrer gode framtidsrettede pensjonsordninger for alle. Pensjon er utsatt lønn, og vi skal ha en lønn å leve av når vi blir pensjonister.

Mange av våre medlemmer er også i utdanningsløp og kunnskap er en viktig faktor for det fremtidige arbeidsliv. Utdanning er også arbeid og vi vil:

 • At studenter skal opptjene pensjon i Folketrygden

I dag er det slik at flere av våre medlemmer opplever at de ikke har rett på AFP fordi de ikke har lang nok opptjening, har for lav lønn, eller kommer fra en annen ordning og dermed ikke vil ha lang nok tid i ny ordning til å få rett til AFP.

Samfunnet legger opp til at det skal være lønnsomt å stå lenger i arbeid. Det må samtidig tas hensyn til de som ikke kan eller vil stå lenger i arbeid etter et langt liv med skift eller turnus. Vi må arbeide for at en framtidig AFP utformes slik at disse skal ha mulighet til å kunne gå av med en anstendig livsvarig pensjon, f.eks. ved dempet levealdersjustering eller økt pensjonsbeholdning.

Industri Energi vil:

 • Arbeide for at AFP-ordningen videreføres og forbedres
 • at AFP må utformes slik at alle har en reell økonomisk mulighet til å pensjonere seg ved 62 år
 • at AFP må utformes slik at lavtlønnede også sikres en AFP-pensjon fra 62 år
 • arbeide for å kunne kombinere delvis uføretrygd med AFP
 • at AFP-pensjonen opptjenes individuelt slik at en har sin egen pensjonsbeholdning som kan tas ut ved fylte 62 år
 • at opptjent pensjon kan tas ut fra 62 år uten krav til minimumsopptjening i folketrygden

Tjenestepensjonsordningene preges av arbeidsgivers styringsrett. Vi har de siste årene sett at bedriftene   ensidig har endret ordninger fra ytelsesbaserte til minimumsinnskuddsordninger. Pensjonsordningen

som ansatte har bidratt til gjennom et langt yrkesliv, og som skulle bidra til en god pensjon, er med et pennestrøk blitt borte. Tjenestepensjonene må også ivareta de som går av tidlig. Vi krever medbestemmelse på våre goder, og at det inntas rett til å forhandle om pensjon i tariffavtalene. Bruttolønn må legges til grunn for beregning av pensjon.

Tjenestepensjonsordningene er en viktig del pensjonssystemet i Norge. Vi vil arbeide for å styrke mulighetene ansatte har til å ha en aktiv medvirkning på utvikling og forbedring av disse ordningene blant annet gjennom muligheten av å gjøre disse ordningene til en del av tariffavtalesystemet.

Vi vil

 • Tariffeste tjenestepensjoner og at all lønn skal være pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningene
 • Kreve medbestemmelse i tjenestepensjonsordningen
 • Ha opptjening på all lønn

Sosial- og velferdspolitikk

Sammenhengen mellom arbeid, familie og sosiale forhold er viktige elementer i arbeidslivet. Angrepene på velferdsgodene våre kan ikke aksepteres.

Sykelønnsordningen er viktig for oss, permitteringsregelverket og dagpengeordningen likedan. Alle disse ordningene står i fare for å bli dårligere. Vi vil arbeide kontinuerlig for at disse ordningene ivaretas til beste for våre medlemmer.

Rett til permisjon for å følge barn til lege og spesialist, pleie av syke barn som er over 12 år, barn som har særlige behov for tilsyn, pleie av nærstående i terminalfasen må i større grad ivaretas. Ofte er det også en utfordring for rett på lønnet permisjon eller gode nok tilskudd gjennom folketrygden. Vi er opptatt av å arbeide for å legge til rette for å bedre disse ordningene, også for skift- og turnusarbeidere.

Ved Nikkelverket i Kristiansand har to medlemmer utfordret det norske samfunnet og engasjert lokal klubb, bedrift, Industri Energi og det politiske miljøet på Stortinget på utfordringene med lese- og skrivevansker i arbeidslivet.

 • Industri Energi skal engasjere seg videre i HANNE-prosjektet og følge opp at arbeidet som gjøres i dette prosjektet gjøres godt kjent i arbeidslivet
 • Vi vil arbeide for å forbedre ordningene gjennom fokus på permisjonsreglene og rettighetene i det offentlige. (A36, A44, A52, A62, A70)
 • Permisjonsreglene for følge av barn til lege, tannlege og spesialist må gjelde for barn til og med 16 år
 • Industri Energi skal arbeide for at psykisk helse og arbeidsrelaterte muskel/skjelettlidelser (H9) skal inkluderes i ordningene for yrkesskade og yrkessykdom
 • Industri Energi skal fortsatt arbeide for at industrien skal legge til rette for at industriarbeid blir mer attraktivt for kvinner
 • Langtidssykemeldte og arbeidstakere i fødselspermisjon må ha fulle feriepengerettigheter
 • Industri Energi skal arbeide for at heltidsstillinger er «normalen» og deltid er frivillig
 • Industri Energi vil arbeide for at både øyehelse og tannhelsetjenester blir en like naturlig del av det offentlige helsetilbudet som tilbudet for andre deler av kroppen

Utvikling av arbeidslivet

Gjennom de endringer som er gjort vedrørende pensjon og uføretrygd, kravet om at man skal stå lenger i arbeid og de utfordringer dette får for arbeidslivet, så påvirker dette også forbundets arbeid. Fokus

på det gode arbeidsliv, krav om tilrettelegging av arbeidet som sikrer at våre medlemmer kan fullføre arbeidslivet på en sikker, trygg og helsemessig måte vil være en viktig utfordring fremover.

Digitalisering i arbeidslivet vil kreve kompetanseheving. Dette kan være krevende for mange arbeidstakere. Forbundet må ha fokus på disse utfordringene og vil øke kunnskapsgrunnlaget rundt konsekvensen av dette.

Forbundet vil arbeide for:

 • Et arbeidsliv for hele livsløpet
 • Å utvikle en god seniorpolitikk

De samfunnsmessige utfordringene påvirker også forholdene for unge arbeidstakere og uføre som av en eller annen grunn har falt ut av arbeidslivet. Vi ser i dag at myndighetene legger press på ordninger, strammer inn mulighetene i ordningene, noe som også stiller økt fokus på grupper.

Forbundet må også arbeide for:

 • Incentivordninger for å tilpasse unge uføre inn i arbeidslivet

Trepartssamarbeidet er viktig for et velfungerende samarbeid både internt i bedriftene og mellom partene i arbeidslivet. Storting og regjering har et særlig ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som sikrer og bygger et godt arbeidsliv i fremtiden.

Partene i arbeidslivet må opptre på en slik måte at samarbeid løser konflikter. Gjennom de siste åra har vi sett en stadig større neglisjering av både lov- og avtaleverk fra bedriftenes side. Topartssamarbeidet må utvikles og den lokale forhandlingsretten må styrkes slik at den bringes i tråd med intensjonen i lov- og avtaleverket. En stadig større trussel mot mer brutalisering i arbeidslivet tvinger fort frem økte krav om bedre sanksjonsmuligheter som krav om styrking av mulighetene for arbeidskamp.

Forbundet er opptatt av å bidra til en utvikling som styrker partenes muligheter og rettigheter.

Forbundet viser til Telemarksmodellen, og andre lignende modeller, som stiller klare krav til egne ansatte, krav til at et flertall av ansatte har fagbrev, krav til godkjent lærlingebedrift og krav til lærlinger i prosjektene. Den stiller klare krav til antall ledd, klare krav til at innleide skal være fast ansatt med lønn

mellom oppdrag, og at kravet til kompetanse også gjelder i bemanningsforetak. Industri Energi vil arbeide for at dokumentasjonsplikt ved innleie ligger hos innleiende arbeidsgiver

Forbundet mener det er en uheldig løsning at Arbeidsretten avgjør tarifftvister med endelig virkning. Dommer og kjennelser fra Arbeidsretten må kunne ankes til Høyesterett på linje med lagmannsrettene sine avgjørelser. Vi vil derfor jobbe for å få endret Arbeidstvistloven § 59.

Samarbeidet på bedriftsplan er særdeles viktig og nødvendigheten av et sterkere og bedret forhold mellom ledelse og fagforening vil bidra til dette.

Vi støtter opp om forslag som setter fokus på dette gjennom forslag til forbedring av hovedavtalene.

 • Styrke samarbeidet mellom ledelse og fagforening i bedrift
 • Bedre tillitsvalgtes rettigheter og tid til å utføre sine verv

Betydningen av å være fagorganisert er viktig og bidrar til et seriøst arbeidsliv. Tariffavtaler i bedriftene bidrar til forutsigbarhet og større mulighet både for bedrift og fagforening. Det vil være viktig å anerkjenne fagorganiserte.