Har du mistet helsesertifikatet for arbeid på norsk kontinentalsokkel?

Har du en sykdom eller skade som medfører varig tap av helsesertifikatet? Med varig menes minst to år fra tidspunkt for utstedelse av formell udyktighetserklæring. Da kan du søke om erstatning for tap av helsesertifikat fra Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO).

OSO administrerer ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte tilknyttet oljeserviceavtalen (OSA-avtalen) og ansatte tilknyttet operatør-, boring- og forpleiningsselskap (OBF-området).

Ordningen omfatter deg som er medlem av Industri Energi, Safe eller Lederne og som er sokkelansatt i en bedrift tilknyttet tariffområdene som betaler inn til ordningen. Er du uorganisert og sokkelansatt utenom tariffområdet i en slik bedrift kan du også omfattes av ordningen, dersom du ikke har reservert deg.

Ordningen omfatter ikke tap av helsesertifikat ved:

  • Sykdom uten klare symptomer
  • Angst for opphold på eller reise til offshoreinstallasjoner
  • Misbruk av alkohol eller andre rusmidler
  • Svangerskap og forløsning
  • Ulykkesskade oppstått under forsøk/utførelse av kriminalitet eller under beruselse
  • Sykdom/ulykkesskade som skyldes grov uaktsomhet eller forsett
  • Ekstremsport (boksing, dykking, fallskjermhopp, fjellklatring eller liknende)
  • Dødsfall

Ved sykdom eller skade utover dette kan det tilstås erstatning dersom fondsstyret finner det rimelig.

Vurderingen av om det er rimelig å tilstå utbetaling beror på skjønn basert på fondsstyrets tidligere praksis. Det kan bli lagt vekt på om du har et særlig behov for stønad, oppnådd pensjonsalder, om du mottar andre ytelser fra arbeidsgiver eller andre, om det foreligger en avtale i forbindelse ved fratreden med mer.

Erstatningen fastsettes skjønnsmessig på bakgrunn av blant annet skadens art og omfang, sosiale forhold, alder og tjenestetid med mer.

Erstatningen er en engangsutbetaling og er skattefri.

Les mer om ordningen her. Søknadsskjema finner du på nettsiden til OSO. Husk å legge ved all relevant medisinsk dokumentasjon.

Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt OSO-ordningen.