Viktig dom om rett på lønn under permittering

Høyesterett har avsagt dom i spørsmålet om en skipsarbeidstaker har krav på lønn under sykdom etter skipsarbeidsloven § 4-4 mens han er permittert.

A var ansatt som resepsjonist i Hurtigruten Sjø AS. Han utførte arbeid om bord på skip for Hurtigruten Coastal AS, som den gang het Hurtigruten Cruise AS.

Selskapene omtales her i fellesskap som Hurtigruten.

A ble sykmeldt 28. juni 2019. Etter utbruddet av covid-19-pandemien permitterte Hurtigruten omkring 1 300 ansatte. Blant dem var A, som ble permittert fra 21. mars 2020. Da var han fortsatt sykmeldt og mottok sykepenger fra norsk folketrygd.

Utbetalingen av sykepenger stanset 18. mai 2020 i samsvar med regler i folketrygdloven. A fremsatte da krav mot Hurtigruten etter skipsarbeidsloven § 4-4 om utbetaling av lønn under sykdom fra den datoen og frem til 27. juni 2020, som var ett år etter at han ble sykmeldt. Hurtigruten avslo kravet. Selskapet viste til at A var permittert og fremholdt at selskapet ikke har plikt til å utbetale lønn under permittering, ut over det som følger av permitteringslønnsloven § 3.

Høyesterett fant at permiteringslønnsloven måtte vike for skipsabeiderlovens § -4-4 som ikke kan fravikes til ugunst, heller ikke i tariffavtale. A fikk derfor rett på lønn under permitteringen.

En svært viktig dom for arbeidstakere med betydning utenfor denne konkrete tvisten.