Støtter forslaget om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Regjeringen foreslår å gjeninnføre søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie i Prp 54L (2021-2022). Industri Energi støtter forslaget.

I perioden 2013-2015 hadde fagforeninger med innstillingsrett selvstendig søksmålsadgang for ulovlig innleie. Bestemmelsen ble opphevet i 2015.

Både vegrer innleide seg for å kreve fast ansettelse og bruk av innleie har økt, i strid med hovedregelen om fast ansettelse.

Bestemmelsen er foreslått gjeninnført i Regjeringens forslag til nye regler om innleie. Du kan lese mer om bakgrunnen for forslaget og de enkelte høringsinstansenes syn her.

Det fremgår av departementets innstilling:

Et formål med regler om søksmålsrett for fagforeninger på innleieområdet, er å bidra til styrket etterlevelse av reglene om innleie. Forslaget er en viktig del av regjeringens arbeid med å styrke arbeidstakeres rett til faste ansettelser og legge til rette for et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv

Formålet med å gjeninnføre bestemmelsen om søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie er å bidra til at regelverket etterleves og å redusere de samfunnsmessig uheldige konsekvensene av ulovlig innleie. Kartlegginger tyder på at arbeidstakere som er ansatt i bemanningsforetak, vegrer seg for å ta opp spørsmål om eventuelle brudd på regelverket av frykt for å miste fremtidige oppdrag. I de tilfeller hvor saker følges opp, skjer det gjerne med støtte fra en fagforening. Forslaget vil kunne styrke arbeidstakernes beskyttelse mot ulovlig innleie og bidra til å øke mulighetene for at slike saker faktisk tas opp

Industri Energi støtter forslaget om å gjeninnføre søksmålsadgangen. Det vil være et viktig virkemiddel for forbundets stadige arbeid for å fremme lovens hovedregel og motvirke ulikebehandling, basert på om man er fast ansatt eller innleid for å gjøre det samme arbeidet.