Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse 2017

Vi oppfordrer regjeringen å legge Stortingsmelding nr. 29 (2010–2011) om et anstendig arbeidsliv til grunn for sin politikk innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Stortingsmeldingen peker på viktigheten av partsamarbeidet i arbeidslivet. Vi forventer at regjeringen vil føre en politikk som viderefører dette. Stortingsmeldingen slår i hovedsak fast at vi har et godt regulert arbeidsliv og at de fleste i norsk arbeidsliv har gode arbeidsvilkår.

Innen petroleumsindustrien har vi de siste årene opplevd et økende kostnadspress, med oppsigelser, permitteringer, redusert bemanningsgrad og svekket kompetanse som resultat. Vi ser allerede mye som tyder på potensielt store konsekvenser for HMS nivået generelt og sikkerheten spesielt, med kutt i vedlikeholdsbudsjetter, endrede rammebetingelser i anbudsrunder og forventninger til lavere bemanning ved kontraktsinngåelse. Som konsekvens av samme utfordringer skal det også legges til rette for at pålagte kurs og beredskapstrening ikke påfører den enkelte ansatte ekstra belastning i arbeidsdagen.  Oljeselskapene har blitt reaktive i sin håndhevelse av påseplikten. De store omveltningene, omorganiseringene og kostnadskuttene deler av industrien opplever, setter også parts- og trepartssamarbeidet på prøve. Tillits- og verneapparat opplever i økende grad manglende arbeidstakermedvirkning og involvering i prosesser på alle nivå samt en «hardere» HR politikk enn vi har vært kjent med i Norge (H-12, H-16). Vi ser også tegn til utfordringer i trepartssamarbeidet dersom ikke bevisstheten økes.

Vi forventer også at regjeringen bruker undersøkelsen og rapporten om storulykkepotensialet som Ptil gjennomfører hvert år, som grunnlag for sitt arbeid innenfor sikkerhet. Rapporten for 2015 viser generelt en negativ trend som er forventet enda verre for 2016 [må redigeres etter offentliggjøring av ny RNNP 27/4].

Industri Energi skal sammen med LO delta i Arbeids- og Sosialdepartementets partssammensatte arbeidsgruppe fra petroleumsnæringen for å utarbeide grunnlag for en Stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten.  For å belyse dagens problemstillinger og de fremtidige utfordringene industrien står overfor vil vi legge vekt på å gi et mest mulig realistisk bilde av situasjonen.

Flerbruksfartøy er involvert i en stadig økende andel av total petroleumsaktivitet på norsk sokkel. En rekke aktiviteter som utføres av oljearbeidere på disse fartøyene, omfattes i dag ikke av arbeidsmiljøloven. Industri Energi vil fortsette å arbeide for at alle oljearbeidere på norsk sokkel skal omfattes av arbeidsmiljøloven, uavhengig av installasjon og fartøy.

Stortingsmeldingen om et anstendig arbeidsliv legger også opp til arbeidstakermedvirkning i lisensene i Nordsjøen. Den legger opp til en frivillighet fra partene. Men dersom én av partene ikke ønsker arbeidstakermedvirkning, blir det ikke noen frivillighet. Industri Energi krever partssamarbeid i hele arbeidslivet og at arbeidstakermedvirkning i lisensene blir gjennomført.

Industri Energi vil arbeide for at all aktivitet er i samsvar med intensjonen bak gjeldende regelverk og forskrifter.

Industri Energi er også bekymret for den økende utstøtingen fra arbeidslivet. Industri Energi vil ikke bare at delmålet om sykefravær blir fokusert, men at delmålet om å få alle ut i arbeidslivet blir prioritert. For å styrke oppfølgingen av IA-avtalen, går Industri Energi inn for at det etableres attføringsgrupper i bedriftene (H-19).

Det er en kjerneoppgave for forbundet å jobbe for et likestilt arbeidsliv for alle. I kampen mot diskriminering og trakassering vil vår egen skolering og holdningsskapende arbeid være viktige virkemidler.

På bakgrunn av alvorlige hendelser utenfor Norge, krever Industri Energi at regjeringen setter ned et offentlig utvalg som skal utforme retningslinjer for arbeidsgivere som sender ansatte på oppdrag til andre land. Slike retningslinjer må forplikte selskapene til å gi like gode vilkår for sikkerhet og rettigheter som for ansatte i Norge. I dag er for eksempel ansatte på utenlandsoppdrag ikke automatisk dekket av yrkesskadeforsikring eller folketrygden dersom de selv ikke sørger for dette. Det må også være et tett samarbeid mellom selskaper og sikkerhetsmyndigheter for å sikre sivilt ansatte på utenlandsoppdrag.

Industri Energi krever at bruk av norsk språk skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Møter, kurs, prosedyrer, retningslinjer og lignende skal være tilgjengelig på norsk. Andre språk kan brukes i tillegg til norsk når dette er hensiktsmessig for å sikre god kommunikasjon, og for å sikre at sikkerhet og beredskap ivaretas for alle arbeidstakere. Det er av stor sikkerhetsmessig og sosial betydning at alle arbeidstakere i bedriftene forstår instrukser og er i stand til å kommunisere med hverandre, spesielt i situasjoner med uønskede hendelser. Industri Energi vil også arbeide for å styrke Ptils rammeforskrift § 14 om bruk av norsk språk. Vi ser en klar dreining at regelverk og NORSOK-standarder kommer på engelsk, som det eneste språk. Innkalling, dagsorden, møter og referat kommer på engelsk. Dette ekskluderer ansatte til å ta ordet i og delta i møter. Noe av regelverket må også arbeidstakerne betale flere tusen for å få tilgang til. Norsk språk på norsk sokkel.

Vi ønsker ingen oppmykning av arbeidstidsreglene. Skift- og turnusordninger og arbeid på ubekvemme tider og søndager skal bare forekomme når det er strengt nødvendig. Vi har i dag et fleksibelt regelverk, og det er bare for arbeidsgiverne å bruke det handlingsrommet som ligger der. Vi er imot oppmykning av reglene for midlertidige ansettelser. Hovedregelen skal være fast ansettelse. Arbeidsmiljøloven hadde allerede tilstrekkelig fleksibilitet og åpning for midlertidige ansettelser i spesielle situasjoner. Vi har lang erfaring for at midlertidighet trekker ut i langdrag, og at våre medlemmer på grunn av dette ikke får etablert seg med bolig og familie. De nye endringene i aml har ikke medført flere fastansettelser. Tvert imot er det mye som tyder på at flere er midlertidig ansatt nettopp på bekostning av faste ansettelser.  Industri Energi vil fornye og forsterke Arbeidsmiljøloven for å sikre at faste og hele stillinger blir hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Vi har innenfor våre bransjer alle tenkelige arbeidstidsordninger, alt fra 1-skift til 6-skift, fra helkontinuerlige til diskontinuerlige arbeidstidsordninger. I forbindelse med godkjenning av skiftplaner skal forbundet bistå bedriftene, tillitsvalgte og ledelse med å komme fram til gode ordninger. Vi skal legge stor vekt på hva arbeidstakerne mener når en arbeidsplan skal utarbeides eller endres. Vi kan ikke se bort fra hva forskningen sier om helsefarlige arbeidstidsordninger, men prøve å tilpasse advarslene fra forskning med ønskene på den enkelte arbeidsplass. Det er viktig å beholde innstillingsretten. Vi skal arbeide for at 12/16- eller 14/21-rotasjon benyttes. Bedriftene må pålegges regelmessig helsesjekk av skiftarbeidere, spesielt med hensyn til helseutfordringene ved nattarbeid .

Mange medlemmer er plassert som vikarer ute i bedrifter uten å ha noen tillitsvalgte å søke bistand hos. Disse er redde for å hevde sin rett. De er redde for både økonomiske og andre konsekvenser det har å gå til sak mot innleier. Vi krever rett til å gå kollektivt til sak for å få fast jobb hos innleier. Det at vi som forbund har rett til å gå til sak mot bedriften når det oppdages urett eller lovbrudd, må betegnes som en styrke for kvaliteten i arbeidslivet og for vårt demokrati. Fjerning av den kollektive søksmålsretten har tatt bort det eneste verktøyet vikarer og midlertidig ansatte har hatt som siste konsekvens. Det har senket kvaliteten i arbeidslivet generelt og for den enkelte arbeidstaker spesielt. Industri Energi vil arbeide for gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om lovlighet av innleie fra bemanningsforetak. Innleiebedriften og dens tillitsvalgte skal begge tilse at likebehandlingsprinsippet blir gjennomført.

Industri Energi kan ikke akseptere fjernstyring av plattformer der det er personer om bord. Vi mener at storulykkerisikoen øker dersom en plattform fjernstyres via skjermer av personer langt unna situasjonen. Likeledes vil forbundet arbeide for at ubemannede plattformer oppfyller krav til reell beredskap på lik linje med øvrige aktiviteter på norsk sokkel, samt at håndtering av disse faller inn under petroleumsregelverkets og arbeidsmiljølovens virkeområde. Ytterligere problemstillinger relatert til begge typer plattformer, er reell sikkerhet, opplevd sikkerhet og risikopersepsjon, som må tas på alvor.

Nye operasjonsmodeller, integrerte operasjoner, samhandling land/sokkel, må dekkes av ett felles petroleumsregelverk. Med nye og enklere utbyggingsløsinger kommer krav om tilpasninger og andre personelltilføringsmetoder enn helikopter. Forbundet skal arbeide med disse utfordringene og sikre at personell på slike installasjoner har samme sikkerhet og velferd som ellers i bransjen.

Sikkerhets- og beredskapsopplæringen må styrkes. I dag blir kravene til denne opplæringen utarbeidet gjennom Norsk Olje og Gass sitt partssammensatte utvalg, Nettverk for sikkerhetsopplæring og beredskap (NSOB). Siden 2013 har det vært store endringer i Norsk Olje og Gass Retningslinje 002 og tilhørende fagplaner. Industri Energi har vært kritiske til deler av disse endringene og mener bestemt at bakgrunnen for en del av endringene er knyttet opp mot kostnadsreduksjoner fremfor ønsket om bedre sikkerhet og beredskap. Industri Energi frykter at effekten av disse endringene på lang sikt er svekket sikkerhet og beredskap i en skarp situasjon. Det er spesielt i nedgangstider med stort fokus på kostnadsreduksjoner man ser den uheldige effekten av at kundene (oljeselskapene) selv regulerer kravene i opplæringen. Industri Energi krever derfor at det er Petroleumstilsynet som må styre kravene, utformingen og gjennomføringen av sikkerhets- og beredskapsopplæringen som i dag fastsettes i NSOB. Industri Energi krever at dette gjennomføres i et eget trepartssammensatt utvalg. Sikkerhets- og beredskapsopplæringen må også styrkes i landbasert industri, særlig på landbaser og landanlegg tilknyttet offshorenæringen.

Helikoptersikkerhet er et prioritert arbeidsområde for Industri Energi. Vi vil gjennom vårt Helikopterutvalg fortsette å arbeide proaktivt for å forbedre helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Et nytt felleseuropeisk regelverk for offshore helikopteroperasjoner (HOFO) vurderes nå implementert i Norge. Et samlet helikopterfaglig miljø i Norge er imot en slik innføring da HOFO vil svekke helikoptersikkerheten og utfordre det proaktive sikkerhetsarbeidet i Norge. Industri Energi krever at regjeringen ikke innfører HOFO. Dette vil sikre fortsatt norsk kontroll på disse operasjonene. Industri Energi vil også jobbe for at anbefalingene i Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS3b) blir gjennomført samt at Helikoptersikkerhetsstudie nr 4 (HSS4) blir en realitet i landsmøteperioden. HSS-studiene danner mye av grunnlaget for det sikkerhetsnivået vi har i dag. Vi vil også arbeide for at det gjennomføres en egen studie som går på opplevd sikkerhet blant passasjerene. Vi ser at det fremdeles øves et stort kommersielt press mot helikopterleverandører i form av økonomisk straff ved forsinkede leveranser og forsinkelser ved tekniske problemer. Slike straffer er ikke akseptable hvis det kan gå på akkord med sikkerheten. Penaltyordningen må gjennomgås eller fjernes i sin helhet. Industri Energi krever videre at Norsk Olje og Gass innfører offshore delen av nasjonalstandard for redningsmenn og således gjør denne til et krav for å kunne operere på norsk sokkel.

Alle former for kontrolltiltak er potensielt inngrep i arbeidstakers integritet. Industri Energi krever en mer konservativ tolkning og praktisering av den tilgang som ligger i regelverket til innføring av kontrolltiltak. Forbundet skal også arbeide inn mot myndighetene for å presisere lovverket i tråd med dette.

Vi mener det er på høy tid at forbudet mot mobiltelefoner oppheves heves med mindre et forbud kan dokumenteres nødvendig av helt spesielle sikkerhetsgrunner og andre tiltak ikke kan iverksettes. Mobiltelefoner i dag er ikke bare en mobiltelefon, men en smartphone hvor man har f.eks, bildene sine, e-posten, musikk, kontakter, med mer. Industri Energi mener helt klart at mobiltelefon må kunne brukes i boligkvarteret og rekreasjonsområdene uten at det utgjør noen fare for sikkerheten på innretningen. Dette innbefatter også det generelle forbudet mot e-sigaretter.

Varslingsbestemmelsene og vern av varslere må styrkes. Den senere tid har igjen aktualisert problemstillinger knyttet til dette, både relatert til arbeidsgivers håndtering av ansvar og myndighetenes håndtering av regelverk, oppfølging og tilsyn. Industri Energi vil arbeide for at det også tas et politisk ansvar for å styrke vernet.

Våre medlemmer blir utsatt for mange kjemikalier i løpet av en arbeidsdag. Vi må få på plass en bedre oversikt og et bedre regelverk for behandling av kjemikalier, slik at vi begrenser skadeomfang til det minimale.

Industri Energi har støttet den store kampanjen mot arbeidsrelatert KOLS som Arbeidstilsynet har gjennomført. Vi vil følge opp slik at de pålegg som er gitt blir gjennomført, slik at vi får et bedre arbeidsmiljø og at eksponeringen av støv, gasserstekeos og støv fra renholdsmidler kommer under grensen for påføring av helseskader.

Støy er den mest voksende innmeldte yrkesskaden. Industri Energi vil arbeide for og følge opp prosjekter for hele industrien der eksponering for støy blir redusert til de normer som er anbefalt for ikke å skade hørselen. Likeledes vil forbundet følge opp de helsemessige utfordringene knyttet til dette. Det samme gjelder for vibrasjon.

Forbundet krever at yrkesrelaterte psykiske lidelser og muskel-/skjelettlidelser skal omfattes av yrkesskadebestemmelsene.

Vi ser med forventning på at petroleumsvirksomheten går nordover, men da må ikke HMS-arbeidet svekkes, men styrkes. Det samme gjelder for beredskapen. Aktivitetsnivået i Halten Nord og i Barentshavet krever at områdeberedskapen gjennomgås. Beredskap skal alltid være ihht aktivitetnivå, uansett område. Samarbeidet med andre som arbeider i arktiske strøk bør intensiveres, slik at vi kan lære av hverandre, og derigjennom øke sikkerheten totalt sett.

Industri Energi er positiv til petroleumssatsingen i Barentshavet. Støtten til denne satsningen er imidlertid med forbehold om at verken ytre miljø eller de som arbeider i disse områdene skal utsettes for større risiko enn for den etablerte delen av norsk sokkel. Det betyr at tempoet ikke kan overskride tilgangen på kvalifisert materiell og mannskap, og at risikoen skal være beregnet som minst like god som på den etablerte delen av norsk sokkel. Vi mener med dette at gamle boreinnretninger som ikke er utstyrt for operasjon i arktiske strøk, ikke skal benyttes. Helårsoperasjon i Arktis krever vinterisering som holder kulden og været ute og sikrer utstyr og mannskap om bord.