Hvordan gå fram når man vurderer om noen har rett til å gjeninntre i stilling?

Høyesterett behandlet i juli spørsmålet om hvordan man skal gå fram når man skal vurdere om en avskjediget arbeidstaker har rett til å gjeninntre i stillingen sin.

Ved oppsigelse er hovedregelen at du kan stå i stilling, fram til rettskraftig dom foreligger, jf aml § 15-11. Ved avskjed gjelder ikke dette. Da opphører arbeidsforholdet ditt umiddelbart og du har heller ikke rett til å stå i stilling. Du må «gå på dagen. Dette fremgår av aml §§ 15-14 jf 15-11 (3.

I saken om sto for Høyesterett ble arbeidstakeren avskjediget. Hun tok ut stevning for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med påstand om ugyldighet. Hun krevde samtidig rett til å gjeninntre i arbeidsforholdet og til stå i stilling. Tingretten behandlet begjæringen om gjeninntreden separat og gav henne rett til å gjeninntre og til å stå i stilling. Tingretten la vekt på at grunnlaget for avskjeden fremsto tvilsomt og at avskjeden ville ramme arbeidstaker svært hardt. Arbeidsgiver anket, men Borgarting lagmannsrett forkastet anken, med samme begrunnelse. I anken til Høyesterett påberopte arbeidsgiver at lagmannsretten hadde vurdert aml § 15-11 feil. Arbeidsgivers syn var at gjeninntreden kun er aktuelt som en sikkerhetsventil, når arbeidsgiver gir avskjed for å forsøke å omgå oppsigelsesvernet (10). Høyesterett var ikke enig i dette og viste til at «…når grunnlaget for avskjeden anses tvilsomt, [skal det] gjøres en nærmere vurdering av om det er tilstrekkelig grunn til å la arbeidstakeren stå i stillingen. Denne vurderingen vil etter ankeutvalgets syn i hovedtrekk tilsvare den konkrete rimelighetsvurderingen av partenes interesser som skal gjøres i de tilfellene arbeidsgiveren krever at arbeidstakeren skal fratre etter en oppsigelse» (17).

Høyesterett har med dette gitt oss en fremgangsmåte når vi vurderer om det er grunnlag for gjeninntreden: 

  1. Det må være et tvilsomt grunnlag for avskjeden, og
  2. manglende gjeninntreden må ramme arbeidstaker hardt, og
  3. gjeninntreden må ikke ramme arbeidsgiver hardt.

Det var på det tredje punktet Borgarting hadde «blingset». Resultatet var at Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse og Borgarting må nå vurdere spørsmålet på nytt. Så får vi ser hvordan det går?

Kjennelsen fra Høyesterett kan leses her.