Forum

Forum er sammenslutninger av Industri Energi sine lokalavdelinger, på tvers av bransjer, innenfor et geografisk område.

Hordaland

Herdis Rosland Eide, herdis.eide@coor.com

Nordland, pluss Finnfjord smelteverk i Troms

Stian Nordal Jensen, stiannordal.jensen@alcoa.com

Trøndelag

Arne Byrkjeflot, arne.byrkjeflot@gmail.com

Møre og Romsdal

Runa Busch, klubben@foraform.com

Østfold

Per Øistein Kivijärvi, per.kivijarvi@kronosww.com

Retningslinjer for Industri Energi Forum:

 1. Industri Energi Forum skal være en møteplass for medlemmer og tillitsvalgte på tvers av tariffavtaler, bransjer og bedrifter i Industri Energi. Dekningsområdet for forumet avgjøres ved etablering sammen med forbundet.
 2. Industri Energi Forum skal ha organisering av fagforeningsarbeid, uorganiserte arbeidstakere og uorganiserte bedrifter på dagsorden. Forumet bør også stimulere til ungdoms- og studentaktivitet i dekningsområdet.
 3. Forumene skal ha egne vedtekter. Disse godkjennes av forbundsstyret.
 4. Industri Energi Forum skal ha et spesielt fokus på fagforeninger i bedrifter med store utfordringer.
 5. Industri Energi Forum skal følge Industri Energis vedtekter og retningslinjer og kan ikke bryte med disse.
 6. Det skal avholdes årsmøte innen utgangen av tredje kvartal. Samtlige medlemmer i dekningsområdet har møterett. For øvrig bestemmer forumet sin egen aktivitet.
 7. Årsmøtet velger et styre for Industri Energi Forum på inntil 7 personer. Av disse velges det leder, nestleder, sekretær og kasserer.
 8. Det føres referat fra styremøter og medlemsmøter.
 9. Forbundets ansatte og valgte kan fritt delta på medlemsmøtene.
 10. Forumene søker årlig om støtte til drift og arrangementer. Denne søknaden sendes forbundet innen 1. oktober. Forumenes økonomi behandles sammen med forbundets ordinære budsjettprosess.
 11. Det avholdes et årlig dialogmøte mellom forumlederne og forbundsledelsen for gjennomgang av planlagt aktivitet i forum og forbundets overordnede arbeidsplan.
 12. Forumene kan ved forespørsel til post@industrienergi.no få tilgang til liste over tillitsvalgte i sitt dekningsområde.