Høyesterett slipper inn varslingssak

Sak som gjelder krav om oppreisning for gjengjeldelse etter varsling, har sluppet inn for Høyesterett.

En produksjonsmedarbeider og tillitsvalgt ved en Nortura fabrikk, ble omplassert til en annen avdeling etter flere reaksjoner for hans tidligere opptreden. Han hadde tidligere fått skriftlige advarsler for utilbørlig oppførsel og uriktig stempling av arbeidstid. Under saksforberedelsen for tingretten reiste arbeidstaker krav om oppreisning for gjengjeldelse etter han selv varslet om kritikkverdige forhold i e-post til HR-sjef.

Etter en konkret vurdering av om den aktuelle e-posten gjaldt «kritikkverdige forhold», konkluderte lagmannsretten med at e-posten ikke utgjorde et varsel i henhold til arbeidsmiljøloven § 2 A-1.

Høyesterett skal nå vurdere spørsmålet om arbeidstaker har varslet etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 og § 2 A-2. Dersom arbeidstaker får medhold i at han har varslet, må lagmannsrettens dom oppheves, og fortsatt behandling skje for lagmannsretten.