Høyesterett skal behandle spørsmål om rett til sykepenger ved permittering

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet å behandle tvisten om arbeidstakers rett til sykepenger ved permittering. Saken er prinsipiell og kan få betydning også for andre.

Tvisten står mellom Hurtigruten Cruise og en arbeidstaker organisert i Sjømannsforbundet om arbeidstakerens rett til sykepenger ved permittering.

Arbeidstakeren i saken var sykmeldt og ble senere permittert etter korona-utbruddet i mars 2020. Det følger av skipsarbeidslovens § 4-4 at man har rett til lønn så lenge arbeidsforholdet består, men retten til lønn faller bort 12 måneder fra arbeidsuførhet oppstår. Han mottok senere oppsigelse og anførte da at han hadde rett til sykepenger så lenge ansettelsesforholdet bestod, ut oppsigelsestiden.

Rederiet bestred dette og viste til at lønnspliktdagene var avgrenset til lønnspliktdagene etter permitteringslønnsloven. Det ble vist til at arbeidsgivers forpliktelser ble suspendert under permittering og kravet ble avvist.

Rederiet fikk medhold ved Tingrettens behandling av saken, mens Hålogaland lagmannsrett kom til motsatt resultat og gav arbeidstaker medhold i kravet. Dommen var enstemmig og fulle saksomkostninger ble tilkjent. Saksomkostningskravet var høyere enn tvistesummen, men nettopp fordi saken er prinsipiell ble det likevel tilkjent fullt ut.  

Du kan lese Lagmannsrettens avgjørelse her:

https://lovdata.no/pro/#document/LHSIV/avgjorelse/lh-2021-104685?searchResultContext=1226&rowNumber=4&totalHits=604

Høyesterett har besluttet å prøve saken, men den er foreløpig ikke berammet.

Norges Rederiforbund har meldt partshjelp til Høyesteretts behandling. Advokat Terje Hernes Pettersen fører saken for medlemmet av Sjømannsforbundet.