Regjeringen foreslår å åpne for legeerklæring gjennom e-konsultasjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet la 3. februar frem forslag om endringer i folketrygdloven § 8-7, som skal åpne for at legeerklæring kan utstedes etter e-konsultasjon med pasienten. For perioden 16. mars 2020 til 30. juni 2023 har det gjennom forskrift vært mulig å få sykemelding uten personlig oppmøte hos lege. Departementet foreslår å åpne for å kunne skrive sykemelding basert på elektronisk konsultasjon på varig basis.

Dette kan i mange situasjoner være en god løsning for både sykmelder og sykmeldte. Samtidig er departementet opptatt av hvilken effekt dette vil ha på det totale sykefraværet. En slik mulighet vil kunne øke risikoen for at sykmelding gis uten at vilkårene er oppfylt. For å begrense denne risikoen, foreslår departementet at det settes enkelte rammer for en slik ordning. Rammene som foreslås er:

*Pasienten må være kjent for legen.

*Pasientens diagnose må være kjent for legen.

*Legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse.

*Legen må anse det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon

Disse rammene innebærer bl.a. at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde ved e-konsultasjon ved kroniske tilstander og ved forlengelse av sykmeldinger enn ved førstegangs sykmelding. Departementet foreslår også særbestemmelser som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon dersom legen vurderer det som nødvendig for å unngå spredning av allmennfarlig smittsom sykdom.

Saken er til behandling i Stortingets helse- og omsorgskomite.