Endringer i arbeidsmiljøloven fra årsskiftet

Nå nærmer vi oss det nye året 2024, og i den forbindelse kan det være greit å få en liten oppdatering av nytt regelverk på arbeidsrettens område som vil gjelde fra 01.01.2024.

Følgende endringer vil bli innført;

  1. Ny arbeidstakerdefinisjon skal tydeliggjøre grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker. Virksomheter som benytter seg av selvstendig oppdragstakere får bevisbyrden for at det er overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.
  • Det vil gjelde et utvidet arbeidsgiveransvar ved nedbemanning i konsern som til sammen jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Lovendringen innebærer at et selskap som inngår i et konsern plikter å tilby ansatte annet passende arbeid, selv om arbeidstakeren formelt er ansatt i et annet selskap i konsernet. Det samme vil gjelde for fortrinnsretten. Videre vil det gjelde en utvidet informasjons- og drøftelsesplikt for morselskapet.
  • Nye terskler for krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) innføres. Etter de nye bestemmelsene skal AMU opprettes dersom virksomheten har 30 ansatte (tidligere var det 50 ansatte som var grensen). I tillegg kan det kreves AMU i virksomheter med 10 ansatte. Det er krav om verneombud ved virksomheter med minst 5 ansatte.  Det presiseres i lovteksten at verneombudets oppgaver også skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.
  • I tillegg til drøftelsesplikten med tillitsvalgte ved bruk av deltid, midlertidig ansettelse og innleie, innføres en drøftingsplikt ved bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter- som har betydning for bemanningen. Drøftingsplikten inntrer når en av partene krever det.
  • I lovteksten blir det presisert at vernet mot trakassering også innebærer et vern mot seksuell trakassering.
  • Med det formål å sikre tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår, innføres nye krav til innholdet i ansettelsesavtalen. Blant annet skal det fremgå av avtalen hvilken fremgangsmåte som må følges for å bringe arbeidsforholdet til opphør, en presisering av arbeidssted dersom dette ikke er fast, ordninger for overtid og overtidsbetaling, informasjon om rett til kompetanseheving som arbeidsgiver evt. tilbyr, opplysninger om evt. rett til annet fravær enn ferie- som betales av arbeidsgiver, samt angi de ulike elementene i arbeidstakers lønnsmodell.