Arbeidsulykke? Skadet på jobb?

Her får du nyttige tips og råd fra våre advokater til startfasen av en yrkesskadesak.

Dersom man er uheldig og skader seg på jobb, kan dette utløse rettigheter både overfor Nav og forsikringsselskap.

Overfor begge disse instanser krever lovgivningen at det må ha inntrådt en «arbeidsulykke». I noen tilfeller er det helt opplagt at en slik ulykke har skjedd, for eksempel der man kutter seg på en maskin, glir og faller, blir truffet av fallende gjenstander eller lignende. Det har jo da skjedd en markert ulykkeshendelse.

Men også andre hendelser på jobb vil, etter omstendighetene, kunne aksepteres som arbeidsulykker. Enkelt sagt kreves det da at det har skjedd noe «uvanlig» ved utførelsen av arbeidet. Dette kan imidlertid bli vanskelig å bevise i ettertid.

Det er ikke slik at alle skader som oppstår mens man er på jobb regnes som yrkesskader. Dersom man kun utfører sitt vanlige arbeid, uten at det skjer noe uvanlig eller ekstraordinært, så vil dette i utgangspunktet ikke bli å regne som en arbeidsulykke i lovens forstand. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgte og/eller forbundet, dersom du er i tvil om hvorvidt det er tale om en arbeidsulykke. 

Det oppstår ofte uenighet mellom den skadelidte og Nav og/eller forsikringsselskapet rundt temaet arbeidsulykke.

For den som er skadet og for tillitsvalgte er det derfor viktig å ha fokus på følgende:

 • Sørg for at det, så fort som mulig, blir skrevet detaljert rapport om skadehendelsen og skaden i bedriften, eller at det i det minste blir gjort nedtegnelser om hendelsen/ skaden i bedriftens regi.
 • Sørg for at skademeldingen som utfylles er tilstrekkelig detaljert når det gjelder hendelsesforløpet. Viktig å få frem alle detaljer her! For eksempel om det var uventet glatt underlag, om et løft var usedvanlig og uventet mye tyngre enn normalt, om arbeidsoppgaven måtte utføres under særdeles krevende ergonomiske forhold (for eksempel svært trangt), om det var tidspress tilstede. 
 • Oppsøk legevakt, fastlege eller eventuelt annet medisinsk personell så snart som mulig for å sikre at det blir gjort nedtegnelser om skadehendelsen, at det dreier seg om en yrkesskade og de medisinske følgene av denne i legejournal. Dette er også viktig for å sikre at man får den nødvendige legehjelpen og behandlingen, dersom dette er relevant og nødvendig. 
 • Ved sykmelding: sørg for at legen markerer i sykmeldingen at det dreier seg om en yrkesskade.  
 • Be om innsyn i legejournal underveis for å sikre at legen og medisinsk personell har notert seg alle viktige fakta, som for eksempel symptomer, knyttet til skaden ulykken har medført. Legen vil, naturlig nok, være mest opptatt av diagnostisering og behandling og det kan derfor tenkes at detaljer knyttet til hendelsen og detaljer rundt de umiddelbare symptomene utelates eller nedtones i journalen.
 • Fremskaff skriftlig uttalelse snarest mulig fra kollegaer eller andre som eventuelt har vært vitner til hendelsen.
 • Gjør egne nedtegnelser om hendelsen.
 • Følge opp egen sak overfor Nav etter innmelding av skaden, for å sikre at vesentlige fakta og alle viktige detaljer kommer med i saksdokumentene.

Er det ulykkeshendelsen som har forårsaket de aktuelle skadene og de vedvarende plagene ?

Selv om ulykkeshendelsen på jobb godkjennes som arbeidsulykke, er det ikke opplagt at man får rettigheter overfor Nav eller forsikringsselskapet.

For at skader og helseplager skal kunne godkjennes som yrkesskade, må det, blant annet, også foreligge tilstrekkelig årsakssammenheng mellom ulykkeshendelsen og den etterfølgende medisinske tilstanden. Også dette temaet er ofte gjenstand for uenighet.

Noen skader og medisinske tilstander er enkle å påvise ved billeddiagnostikk (MR, CT, røntgen, og lignende) eller andre objektive funn.

Men for andre skader, for eksempel såkalte bløtdelsskader og PTSD, kan det bli svært vanskelig å bevise i ettertid at plagene man har skyldes nettopp yrkesskadehendelsen.

For å sikre bevis best mulig bør man derfor:

 • Oppsøke lege eller medisinsk personell så snart som mulig etter hendelsen, for å sikre at det blir gjort nedtegnelser om hvilke symptomer, smerter og funksjonsnedsettelser skaden har medført.
 • Dersom plagene vedvarer: oppsøk lege eller medisinsk personell jevnlig etter skadehendelsen, selv om man ikke nødvendigvis har pågående medisinsk oppfølging eller behandling. Dette for å sikre nødvendige spor av de vedvarende plagene og smertene i medisinske journaler.
 • Be om innsyn i legejournal (som nevnt ovenfor).
 • Gjør egne, daterte nedtegnelser om funksjon, smertetilstand og eventuell påvirkning på evnen til å utføre arbeid.

Melding av yrkesskade til Nav og forsikringsselskapet

Melding til Nav

Det er viktig å ikke vente for lenge med å melde inn yrkesskaden til Nav og aktuelt forsikringsselskap.

Overfor Nav gjelder en frist på 1 år for å melde om skaden. Fristen regnes fra tidspunktet da arbeidsulykken skjedde. For yrkessykdommer løper ettårsfristen fra det tidspunktet sykdommen ble konstatert.

Arbeidsgiver har ansvar for å melde inn skaden til Nav innen fristen. Men, dersom dette ikke gjøres, går det likevel utover den ansatte, dersom skaden meldes for sent. Det er derfor viktig å passe på at innmelding blir gjort innen ettårsfristen, og at man eventuelt selv melder inn skaden innen fristen, dersom arbeidsgiver ikke har sørget for å gjøre dette.

Det er ikke umulig å få godkjent skader som meldes etter ettårsfristens utløp, men det kan bli betydelig mye vanskeligere å oppnå godkjenning etter fristutløpet, grunnet at det da oppstilles et skjerpet beviskrav.

Melding til forsikringsselskapet

Den skadelidte har selv ansvaret for å melde inn skade til aktuelt forsikringsselskap.

For melding av skade til forsikringsselskapet gjelder det ikke slik generell meldefrist, tilsvarende den som gjelder overfor Nav. Men det er ofte tegnet tilleggsforsikringer, der meldefristen på ett år gjelder.

Det kan i tillegg inntre foreldelse av kravet, eller deler av kravet, om man venter for lenge med å melde inn skaden. Og man kan gå glipp av renter om man melder kravet sent. Det er derfor viktig å få meldt et krav om erstatning (skademelding) til forsikringsselskapet så fort som mulig.

OPPSUMMERT: 

 • Meld fra snarlig til Nav og forsikringsselskapet!
 • Sikre bevis tidligst mulig!