-Stort skritt mot at yrkesdykkerne skal bli omfattet av arbeidsmiljøloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå sendt på høring et forslag som gir hjemmel for at yrkesdykkere som skal «overføres» til arbeidsmiljøloven skal opprettholde visse rettigheter som følger av skipsarbeidsloven.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger i høringsnotatet fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som vil gi hjemmel for at yrkesdykkere som har vært omfattet av skipsarbeidsloven (påmønstret mannskap), ved overføring til arbeidsmiljøloven skal opprettholde visse rettigheter som følger av skipsarbeidsloven.

I høringsnotatet foreslås det videre at det fastsettes forskriftsbestemmelser med slikt innhold. Bakgrunnen for forslagene er endringslov 7. mai 2021 hvor Stortinget fastsatte at det skal fremgå uttrykkelig av arbeidsmiljøloven at «…dykkeoperasjoner og losing er omfattet av loven».

Skal sikre et helhetlig regelverk

Lovendringen innebærer blant annet at arbeidsmiljøloven skal gjelde for all yrkesdykking i norsk farvann; dvs. også når dykkeoperasjonen forestås av påmønstret skipsmannskap. Bakgrunnen for lovendringen, for så vidt gjelder dykkeoperasjoner, er å sikre at all yrkesdykking skjer gjennom et mest mulig hensiktsmessig og helhetlig sikkerhetsregelverk og tilsynsregime.

-Dette er et stort skritt videre for å få innført Arbeidsmiljøloven for innaskjærsdykkerne, slik Stortinget har vedtatt, sier Leif Morten Rasch, spesialrådgiver innenfor dykking i Industri Energi.

-Departementet har nå ivaretatt Stortingets anmodning om å ivareta rettigheter dykkerne allerede hadde inn i arbeidsmiljøloven (AML), sier han.

Haster å få ikrafttredelse av loven

Rasch forklarer at loven om at arbeidsdykkerne skal inn i AML allerede er sanksjonert i kongen i statsråd. – Nå venter vi på ikrafttredelse av loven. Det vil skje etter denne høringsrunden, sier han.

Rasch understreker at det haster å få innført loven. – Kamskjelldykkerne er per i dag ikke omfattet av noen vernelov. Derfor viktig at de omfattes av arbeidsmiljøloven raskest mulig.

Industri Energi har de siste årene jobbet aktivt og målrettet for at innaskjærsdykkerne skal bli omfattet av AML.

-Vi vil nå lesegrundig gjennom høringspapirene grundig, og gi vårt høringssvar i god tid før fristen 20. oktober, sier Leif Morten Rasch.

Les mer:

Dykkerne har endelig blitt hørt

Stortinget støtter at arbeidsmiljøloven skal gjelde yrkesdykkerne

Industri Energi tar tak for å bedre sikkerheten for innaskjærsdykkerne