Ida Tønnessen fra Industri Energi skal utrede førstelinjetjeneste for fri rettshjelp

Bør det opprettes en førstelinjetjeneste for fri rettshjelp? Hvordan bør den i så fall være? Det skal advokatfullmektig Ida Tønnessen fra Industri Energi utrede, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

I Hurdalsplattformen, det politiske grunnlaget for regjeringen, ble Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om å utrede hvordan en førstelinjetjeneste for fri rettshjelp kan organiseres. Dette arbeidet igangsettes nå av Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet nedsatte denne uken en arbeidsgruppe bestående av advokatfullmektig Ida Tønnessen fra Industri Energi og advokat Tonje Lilaas Larsen fra Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co.

Mange får ikke dekket sine behov for juridisk hjelp

− Jeg gleder meg til å starte arbeidet på nyåret. Tilgang på rettshjelp er viktig for at rettighetene til innbyggerne har en realitet. Det hjelper ikke å ha rett hvis man ikke kan hevde sin rett, sier Tønnessen, som på oppdrag fra departementet skal jobbe fulltid med utredningen fra januar til juni.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Tønnessen har jobbet med rettshjelpsfeltet siden 2017, blant annet gjennom Jussbuss, som yter gratis rettshjelp i enkeltsaker.  Hun har også mastergrad i rettsvitenskap og bachelorgrad i statsvitenskap fra University of Edinburgh.

Bakgrunnen for at førstelinjetjenesten for fri rettshjelp skal utredes, er ifølge departementet at det gjennom dagens rettshjelpsordning er mange som ikke får dekket sine behov for hjelp i juridiske spørsmål.

− En førstelinjetjeneste for rettshjelp vil kunne bidra til å møte denne utfordringen. Grunntanken med en førstelinjetjeneste er at lett tilgjengelig rettshjelp av begrenset omfang vil kunne løse mange saker som ellers ikke ville blitt løst. Saker som inneholder mer komplekse problemstillinger vil effektivt kunne veiledes inn i et riktig spor, skriver de i mandatet til arbeidsgruppen.

Hvilke spørsmål skal arbeidsgruppen utrede?

I mandatet fra Justis- og beredskapsdepartementet står det at arbeidsgruppen blant annet skal utrede følgende spørsmål:

  1. Bør førstelinjetjenesten være en offentlig oppgave? I denne sammenhengen skal fordeler og ulemper ved statlig og/eller kommunal organisering vurderes. I lys av Hurdalplattformens punkt om etablering av nærtjenestesentre skal det også vurderes om kommunene kan ha en deloppgave knyttet til førstelinje.
  2. Hvem bør yte rettshjelpen? Advokater, jurister, frivillige, andre?
  3. Hvem bør være målgruppen? Spørsmålet bør blant annet synliggjøre om tilgang på rettshjelp først og fremst er et spørsmål om privatøkonomi, eller om også andre faktorer påvirker den enkelte borgers tilgang, for eksempel alder, utdanning og geografisk avstand til tilsvarende tilbud.
  4. Bør tilbudet være gratis eller gis mot en lav pris?
  5. Bør førstelinjetjenesten være et fysisk rettshjelptilbud i nærheten av der folk bor eller ytes som en digital tjeneste, over telefon, eventuelt en kombinasjon av ulike former for tilbud?
  6. Hvilke typer saker bør omfattes av førstelinjetjenesten? Hvor omfattende hjelp bør førstelinjetjenesten kunne gi? Hvordan blir forholdet til andrelinjetjenesten?
  7. Bør det stilles krav om bruk av førstelinjetjenesten før man kan få rettshjelp etter loven?
  8. I hvilken grad kan det bygges videre på eksisterende tiltak som gir førstelinjerettshjelp i dag?
  9. Hvordan kan en førstelinjetjeneste piloteres?

Arbeidsgruppen skal primært vurdere og foreslå en førstelinjetjeneste på rådgivningsstadiet. Arbeidsgruppen kan imidlertid også gjerne skissere muligheter for fri sakførsel.

− Dette er en veldig spennende utfordring å ta fatt på, og det er positivt at det nå skjer noe på dette feltet, sier Tønnessen.

Brenner for å hjelpe medlemmer med å hevde sin rett

Tønnessen brenner for å bidra til at folk får det de har krav på og ser likhetstrekk mellom utredningsarbeidet hun skal i gang med og sin daglige jobb i Industri Energi.

− Å føre saker for enkeltmedlemmer og bidra ellers i Industri Energis arbeid henger også tett sammen med å jobbe for at folk skal få det de har krav på, forteller hun.

− Derfor gleder jeg meg både til å komme i gang med det spennende arbeidet vi skal gjøre på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, men samtidig også til jeg skal tilbake til Industri Energi og fagbevegelsen, avslutter hun.