Hovedoppgjøret 2022: Enighet i forhandlingene for fiskemel- og fiskefôr

Industri Energi og Sjømat Norge er enige i de sentrale lønnsforhandlingene om et generelt tillegg på 4 kroner i timen til alle, samt å heve minstelønnssatsene med 8 kroner i timen. Industri Energi har også fått tilført en ensidig protokolltilførsel om beredskapsvakt.

Onsdag ettermiddag kom partene til enighet etter to dager med forhandlinger.

– Denne overenskomsten har mye skiftgang. Derfor ønsket vi å øke satsene for skiftgang i år, og det fikk vi gjennomslag for. Satsene for skift ble økt i størrelsesorden 4,96% til 8,35% prosent. Vi fikk også en økning på 8 kroner i minstelønn, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

Protokolltilførsel om beredskapsvakt

Det er vanlig med beredskapsvaktsordninger på de arbeidsstedene med kontinuerlig produksjon. I flere andre overenskomster for industri er det tariffregulert at 1/5 av vakten regnes som arbeidstid.

Slik er det ikke for fiskemel- og fiskefor. Selv etter mange runder ønsket ikke Sjømat Norge å ta dette med i overenskomsten.

– Vi gir oss ikke på dette spørsmålet, og Industri Energi vil bistå lokale tillitsvalgte i utarbeidelse av vaktavtaler, sier han og legger til:

– Det er også på det rene at arbeidstilsynet har kompetanse til å fastsette omregningsbrøker for vaktavtaler.

Forhandlingsutvalget samlet i begynnelsen av forhandlingene. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi reagerer på at dette spørsmålet ikke kunne avklares i forhandlinger med Sjømat Norge på bransjenivå, men at Arbeidstilsynet må kobles inn ved uenighet rundt vaktplaner på den enkelte bedrift. Det er unødvendig byråkratisk og tidkrevende for de lokale parter, slår forhandlingsleder Ommund Stokka fast.

Vil informere om vaktavtaler i fremtiden

Ommund Stokka forteller at forbundet vil lage informasjonsmateriell som beskriver hvordan vaktavtaler skal utformes etter lovens intensjon i AML 10-4 (3). Dette vil også bli tema på forbundets tillitsvalgtsamlinger.

Protokollen signeres av partene. Rune Dyrvik (t.v.) og Ommund Stokka (t.h). Foto: Egil Brandsøy.

Andre endringer

Overenskomsten har en noe komplisert formulering for overtidskompensasjon.

– Det er avtalt et utvalgsarbeid som skal klargjøre bestemmelsene i tariffperioden. I tillegg er det enighet om at det kan avtales prosentvis overtidskompensasjon lokalt i den enkelte bedrift, forteller Stokka.

Han opplyser at flere steder er det heller ikke ansiennitetsstige i den lokale lønnsavtalen. Dersom en av de lokale partene krever det, skal dette på plass etter årets oppgjør.

– Enkelte aktører opererer også med lønn hver 14. dag i stedet for månedslønn. Dette gir ikke forutsigbarhet for den enkelte i forhold til hvor mye det er i lønn per lønnsutbetaling. Partene er enige om at dette skal ordnes opp i lokalt, sier han.

Fagbrevtillegget økes med drøyt 13 prosent.

Enige om tjenestepensjon

I henhold til frontfaget er også Sjømat Norge og Industri Energi enige om at partene en gang hver tariffperiode går gjennom de etablerte bedriftsordningene for tjenestepensjon, og hva disse gir i tillegg til de ulike ytelser ved oppnådd pensjonsalder, uførhet og mer, for de enkelte grupper av arbeidstakere.

På bakgrunn av dette skal partene drøfte behovet for endringer i de eksisterende ordninger, og denne skal protokolleres.

Det ble enighet til slutt. Foto: Egil Brandsøy.

Satsene

Nye skiftsatser:

Ettermiddag: 27 kroner.
Natt: 40 kroner.
Søndag/helligdag: 104 kroner.
Store høytidsdager: 187 kroner.

Fagbrevtillegg kommer på 12,50 kroner.

Engangskompensasjon ved skiftovergang økes til henholdsvis 800 og 400 kroner.

– Forhandlingsutvalget har jobbet godt sammen i årets tariffoppgjør, og nå skal våre dyktige tillitsvalgte hjem og forhandle lokalt i den enkelte bedrift, sier Ommund Stokka.

Forhandlingene på fiskemel- og fiskefôravtalen omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer i bedrifter som Biomar, Pelagia, Skretting og Ewos.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Ommund Stokka, forhandlingsleder, Industri Energi
Ronny Kristoffersen, Industri Energi
Petter Leknes, BioMar
Rolf Magne Kristiansen, Pelagia
Kent Fuglestrand, EWOS
Preben Rønning, Skretting
Arne Myklebust, Pelagia
Leif K. Wagner, Nutrimar
Egil Brandsøy (observatør), Industri Energi