Mellomoppgjøret 2021: Brudd i lønnsforhandlingene på flyteriggavtalen

Forbundsleder Frode Alfheim leder flyteriggforhandlingene for Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim leder flyteriggforhandlingene for Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 20. mai 2021

Industri Energi har torsdag ettermiddag brutt forhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) i lønnsoppgjøret for flyteriggansatte. – Partene sto for langt fra hverandre, så vi så oss nødt til å bryte forhandlingene nå, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi har brutt forhandlingene med NR på flyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Forhandlingene har pågått i Oslo i to dager.

­ – Riggbransjen går godt og vi forventer at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen. Samtidig må bransjen tilby et lønnsnivå som gjør at den er attraktiv, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Forhandlingene går nå til mekling. Blir ikke partene enig i meklingen, kan det bli streik på sokkelen.

Flyteriggavtalen omfatter over 4500 Industri Energi-medlemmer som jobber i selskaper som Maersk Drilling, Transocean, Odfjell Drilling, Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan/Valaris, KCA Modu, Archer, Teekay, Sodexo, ESS, 4service offshore med flere.

I år er det mellomoppgjør, der det bare forhandles om lønnsregulering. – Våre krav er i tråd med resultatet fra våre forhandlinger på sokkeloverenskomsten med Norsk olje og gass, sier Alfheim.

Industri Energi har under forhandlingene hatt dialog med Safe og De samarbeidende organisasjoner (DSO).

Følg med på www.industrienergi.no for fortløpende informasjon.

 

In English:

Brake in wage negotiations for the mobile rig agreement

20 MAY 2021

On Thursday afternoon, Industri Energi broke off negotiations with the Norwegian Shipowners’ Association (NSA) regarding the wage settlement for mobile rig employees. – The parties were too far apart, so we had to break the negotiations for now, said the union leader Frode Alfheim Industri Energi.

Industri Energi has broken off negotiations with NSA on the mobile rig agreement, which includes the union’s members on mobile offshore facilities, as well as platform drilling on permanently placed facilities on the Norwegian shelf.

The negotiations have been going on in Oslo for two days.

– The rig industry is doing well and we expect our members to get their share from the wealth creation. At the same time, the industry must offer a wage level that makes it attractive, says union leader Frode Alfheim.

The negotiations are now going to mediation. If the parties do not agree at mediation, there can be a strike on the shelf.

The floating rig agreement covers over 4,500 Industri Energi members who work in companies such as Maersk Drilling, Transocean, Odfjell Drilling, Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan / Valaris, KCA Modu, Archer, Teekay, Sodexo, ESS, 4service offshore and more.

This year it is an interim settlement, where only wage adjustment is negotiated. – Our demands are in line with the result of our negotiations for the agreement with Norwegian Oil and Gas, says Alfheim.

During the negotiations, Industri Energi has had a dialogue with Safe and DSO.

Stay tuned to www.industrienergi.no for updated information.