Bekymret over gasslekkasjer ved landanlegg og økning i antall brønnhendelser

Petroleumstilsynets ferske rapport av risikonivået på norsk sokkel (RNNP) viser at sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten jevnt over er høyt. -Samtidig er vi bekymret over antall hydrokarbonlekkasjer ved landanleggene og at det har vært nær dobling av antall brønnhendelser, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

RNNP-tallene for 2021 viser jevnt over gode resultater for næringens arbeid med storulykkerisiko. Unntaket er hydrokarbonlekkasjer på landanleggene. 

Det var totalt 18 slike hendelser i 2021. Det er det nest høyeste antallet siden målingene startet i 2006, påpeker Petroleumstilsynet (Ptil).

– Dette er bekymringsfullt og må tas tak i av næringen, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Petroleumstilsynet påpeker i rapporten at situasjonen ved landanleggene står i kontrast til utviklingen på sokkelen som viser en positiv trend.

-Det er bra at utviklingen på sokkelen går i riktig retning. Og det positivt at risikoen for storulykke i norsk petroleumsnæring går ned, men vi er uroet av at det er en økning i antall brønnhendelser på sokkelen. Det har vært nesten en dobling av slike hendelser fra 10 til 19 på ett år. Det må tas tak i av oljenæringen, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Spørreundersøkelse

Spørreskjemaundersøkelsen i RNNP utføres annethvert år og omfatter alle arbeidstakere på norsk sokkel og på landanleggene. Undersøkelsen kartlegger arbeidstakernes oppfatninger av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, HMS-klima samt opplevelse av egen helse, sykdom og skader.

Resultatene fra undersøkelsen for 2021 viser at mange ansatte svarer at ting er bra. Samtidig ser vi at en rekke utsagn vurderes mer negativt enn i 2019.

Offshore har det vært en negativ utvikling på en rekke faktorer innen fysisk/kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø, egenrapportering på helseplager og HMS-klima fra forrige undersøkelse i 2019. Trendene er den samme blant ansatte på landanlegg, selv om tendensene her ikke er like sterke.

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi

– I spørreundersøkelsen merker vi oss at nesten halvparten av de ansatte i næringen mener at mangelfullt vedlikehold har medført dårligere sikkerhet, sier Henrik Fjeldsbø.

Industri Energi er fornøyd med at antall alvorlige personskader har gått ned i forhold til i 2020, men reagerer på at en stor andel av personskadene offshore ikke rapporteres skikkelig til NAV-skjema. Og at Ptil understreker at det her kan være store mørketall. 

-Dette kan være svært alvorlig for den enkelte som rammes, fordi det kan få konsekvenser, blant annet for eventuell senere yrkesskadeforsikring. Dette må følges opp av Ptil og næringen, krever Fjeldsbø.

Færre personskader på sokkelen

I 2021 var det ingen ulykker som resulterte i dødsfall i petroleumsvirksomheten. Siste dødsulykke var i 2017.

På sokkelen gikk personskadestatistikken i riktig retning, fra 28 alvorlige personskader i 2020 til 25 i 2021. Nedgangen skjer samtidig som antall arbeidstimer har gått opp. Antall skader per million arbeidstimer går dermed ned fra 0,68 til 0,58 fra 2020 til 2021.

Tallene for alvorlige personskader på landanleggene viser en svak oppgang fra 2020 til 2021, fra ni til tolv alvorlige personskader. På land har skadefrekvensen økt fra 1,1 til 1,2 skader per million arbeidstimer.

RNNP-rapporten kan lastes ned i sin helhet her.