Innstramminger i reglene for innleie fra bemanningsselskap

Stortinget vedtok 12. desember innstramminger i reglene for innleie fra bemanningsselskap. Reglene vil antageligvis bli innført fra april 2023. Her er en kort redegjørelse for hvilke endringer av arbeidsmiljøloven som kommer som følge av vedtaket.

  1. Ikke lenger adgang til å benytte innleie fra bemanningsselskap for «arbeid av midlertidig karakter»

Ny aml. § 14-12 første ledd vil lyde «Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav b til e

Dette innebærer at det ikke lenger vil være tillatt med innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskap for å avhjelpe situasjoner som i aml. § 14-9 andre ledd bokstav a «arbeid av midlertidig karakter.»

Dette betyr at innleie fra bemanningsselskap kun vil være lovlig ved reelle vikariater, praksisarbeid, arbeid i forbindelse med idrett, ved arbeidsmarkedstiltak og ved avtale med de tillitsvalgte etter § 14-12 andre ledd.

2. Krav på fast ansettelse hos innleier etter 3 år.

Det innføres rett til fast ansettelse hos innleier etter 3 år som innleid fra bemanningsselskap. Det nye her er at man har en direkteregulering i aml. § 14-12 fjerde ledd.

I tillegg vil denne treårsregelen også gjelde dersom det er avtale mellom innleiebedrift og tillitsvalgt som er bakgrunnen for innleie. Dette er en markant endring fra någjeldende rett, hvor man kunne risikere å jobbe som innleid i mange år etter avtale mellom tillitsvalgt og bedriften, uten å ha rett på fast ansettelse.

Det presiseres at det ikke skal gjøres fradrag for arbeidstakers fravær, og det er verdt å merke seg at opparbeidet tid som innleid på grunn av «arbeid av midlertidig karakter» vil kunne regnes med her.  

Dette er en betydelig styrking av rett til fast stilling, som er svært gledelig.

3. Lovfesting av helhetsvurdering av skillet mellom entreprise og innleie

Den tredje endringen av betydning er at momentene som brukes for å skille mellom entreprisekontrakter og innleieforhold lovfestes. Det er en kjent utfordring å skille mellom entreprise- og innleieforhold, og forhåpentligvis kan lovfestingen bidra til bevisstgjøring av skillet.

Skillet har betydning fordi man ved innleie har rett på likebehandling og fast ansettelse, motsetningsvis har man ikke slike rettigheter dersom man er ansatt i et entrepriseforhold.

Det sentrale skillet mellom innleie og entreprise er hvem som leder arbeidet og har ansvar for arbeidsresultatet. Det vil tale sterkt for at det er innleie dersom oppdragsgiver har arbeidsledelsen og har ansvar for arbeidsresultatet. Det vil også tale for innleie dersom arbeidet har nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, at arbeidskraft utgjør hovedelementet i leveransen og dersom arbeidet er ment å dekke et vedvarende behov hos oppdragsgiver.

Oppsummert

Dette er de tre hovedpunktene i endringene av reglene om innleie som kommer til å trå i kraft våren 2023. Endringene vil forhåpentligvis styrke retten til faste arbeidsforhold og øke jobbsikkerheten til arbeidstakere.

Dersom du vil dykke lenger ned i bakgrunnen for endringene kan proposisjonen leses her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-131-l-20212022/id2919207/