Internasjonal uttalelse

Landsmøte 2017

Hvorfor engasjerer Industri Energi seg internasjonalt?

Industri Energi har beina planta i Norge, men blikket vendt ut i verden. Selskaper, penger kontrakter og arbeidstakere flyttes over grenser. Flesteparten av Industri Energis medlemmer er ansatt i internasjonale konsern. I en slik situasjon er det avgjørende at også forbundets arbeid er internasjonalt.

En sterk fagbevegelse er en forutsetning for demokrati, rettferdig fordeling og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Solidaritet, frihet, likhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter er overordnede prinsipper for Industri Energi sitt internasjonale arbeid.  Tillitsvalgte blir trakassert, forfulgt og drept for å stå opp for rettigheter vi tar for gitt i Norge. Det aksepterer vi ikke, og vi har et ansvar for å gjøre noe med det.

Solidaritet handler ikke om å være snillere enn andre. Det handler om at vi vet at vi står sterkere i fellesskap og at vi har de samme interessene. Gode lønns- og arbeidsvilkår i Norge er et forbilde for andre land, samtidig som et mer anstendig arbeidsliv i andre land gjør det mindre attraktivt å flytte produksjonen dit. Sterke fagforeninger, gode lønner, sterke sivilsamfunn og stabile institusjoner i alle land gjør verden tryggere.

Vi står i dag overfor en situasjon hvor mer enn 60 millioner mennesker i verden flykter fra krig, forfølgelse og fattigdom. Det humanitære systemet er i ferd med å bryte sammen under summen av de store krisene i verden. Videre gjør verdens manglende innsats for de som er drevet på flukt at flere må flykte. Norge som fredsnasjon og verdens beste land å bo i, har et særskilt ansvar til å bidra i denne krisen. I en situasjon med kriger og konflikter som eskalerer er det desto viktigere å støtte opp om arbeid som kan forhindre nye kriser.

Verden står overfor den største migrasjonen på 70 år. Denne migrasjonen vil fortsette til de grunnleggende årsakene til at folk blir tvunget til å flykte fra sine hjem blir løst. En sterk fagbevegelse som kjempe for menneskeretter, faglige rettigheter og demokratiske institusjoner er en viktig del av løsningen. I møte med denne krisa må solidaritet være vårt svar.

Verden føles mer utrygg i dag enn på lang tid, og ekstremisme er en av grunnene til dette. Ekstremisme handler om å innta en posisjon som skiller seg sterkt fra det som er vanlig i samfunnet, hvor man samtidig mener at vold er greit å bruke for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Den beste motgiften mot ekstremisme i alle dens former er rettferdig fordeling av samfunnets ressurser og et inkluderende samfunn der folk har arbeid og en lønn å leve av. En sterk internasjonal fagbevegelse vil være en garantist for dette.

Rettferdig fordeling i en globalisert verden

Mer enn noen gang trenger arbeidere beskyttelse mot overgrep.
Globaliseringen har ført til at selskap fritt kan flytte produksjonen fra et land til et annet for å øke utbyttet til aksjonærene.  Konsekvensen er et kappløp mot bunnen, et kappløp om billigst mulig produksjon. Det rapporteres om grove overgrep mot uformelle arbeidere i underleverandørenes svarte og grå markeder, mot migrantarbeidere og papirløse arbeidere, og ikke minst kvinnelige arbeidere. Størsteparten av dagens arbeidere mangler juridisk beskyttelse, er ikke dekket av kollektive forhandlinger, og mangler støtte fra fagforeninger.

Stadig større overskudd samles på stadig færre hender. En prosent av verdens rikeste mennesker har mer rikdom i dag den de resterende 99 prosentene. Ulikhetene vokser og går spesielt utover de som i utgangspunktet har lite. Ulikhetene hindrer også økonomisk vekst.

I mange av de landene som er rike på naturressurser, kommer ikke rikdommen folket til gode. Den politiske eliten og selskapene som utvinner naturressursene sitter ofte igjen med størstedelen av fortjenesten, og i mange tilfeller er denne plassert i skatteparadiser.

Industri Energi mener at nøkkelen til rettferdig fordeling ligger i en sterk fagbevegelse. Vi skal arbeide for å oppnå dette gjennom medlemskap og aktivt engasjement i nordiske, europeiske og globale arbeidstakerorganisasjoner som vi er medlem av.

I tillegg samarbeider vi med søsterforbund i andre land direkte, og sivilsamfunnsorganisasjoner som har det samme verdigrunnlaget som Industri Energi. Nasjonalt vil Industri Energi særlig vektlegge samarbeidet med fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon – Norsk Folkehjelp.

Vi krever norsk lønn for arbeid i Norge. Kommer det utlendinger til Norge, verver vi dem og krever tariffavtaler for å hindre sosial dumping. Vi har også et ansvar for aktivt å støtte fagbevegelsen i de landene som sender arbeidstakere til Norge. Her er britisk fagbevegelse og britisk sokkel i en særskilt posisjon. Det som skjer på britisk sokkel har påvirkning på norsk sokkel. Forbundet vil fortsette arbeidet med forbund som organiserer britiske oljearbeidere for å styrke fagbevegelsen på britisk og norsk sokkel.

Menneskerettighetsbrudd

Industri Energi er bekymra over at menneskerettighetene utfordres i stadig flere land. Menneskerettighetene utgjør selve grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden. De faglige rettighetene, retten til å organisere seg og forhandle kollektivt for rettferdige lønner og arbeidsforhold er del av menneskerettighetene. Fagbevegelsen, det sivile samfunn og uavhengige medier blir av mange regimer sett på som en trussel.

Fagbevegelsen står i en særstilling i kraft av sin potensielle makt og blir oppfattet som en trussel av politiske- og økonomiske eliter.

Fagforeningsrepresentanter, menneskerettsforkjempere, redaktører, journalister og bloggere blir trakassert eller utsatt for fengsling, tortur, trusler, forsvinning eller drap.

Tyrkias oppførsel overfor egne borgere er urovekkende, og demokratiske rettigheter settes til side. I Syria og nabolandene blir det begått massive menneskerettighetsbrudd. Situasjonen for sivilbefolkningen som sitter fast i frontlinjene og interne flyktninger er vanskelig å beskrive med ord. Industri Energi fordømmer bruken av kjemiske våpen.

I Midtøsten er situasjonen fastlåst. Israels okkupasjon og systematiske neglisjering av internasjonal lov fortsetter både på Vestbredden og i Gaza. Staten Israel etablerer nye bosettinger på okkupert jord, mens den palestinske befolkning lever i en konstant frykt for å miste sitt land, sin frihet og sitt levebrød. Industri Energi krever at den norske regjering forsterker diplomatiet og øker både det økonomiske og det politiske presset på staten Israel. Alle partene i konflikten må respektere menneskerettene og arbeide for en fredelig løsning.

Saudi-Arabia, Qatar og de Arabiske Emirater har lenge utført systematiske brudd på menneskerettighetene. Fra Qatar har det kommet groteske historier fra bygging av fotballarenaer til VM i 2022 som viser at migrantarbeideres liv nærmest er uten verdi. Industri Energi fordømmer på det sterkeste måten migrantarbeidere behandles på i disse landene, og krever at myndighetene tar opp dette i sin dialog med regimene og at sanksjoner vurderes.

Marokko fortsetter okkupasjonen og plyndringen av naturressurser i Vest-Sahara. Eksport av fosfat fra området er den viktigeste kilden til finansiering av okkupasjonen, og det skjer omfattende brudd på menneskerettighetene. Industri Energi ber regjeringa om å være en pådriver for saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og at organisasjonsfrihet blir en realitet. Industri Energi anerkjenner arbeidet Støttekomiteen for Vest-Sahara utfører for rettferdighet og et fritt Vest-Sahara.

Colombia

Nobels fredspris 2016 gikk til Colombia. Colombia er et av de landene der fagorganiserte er mest utsatt for forfølgelse, tortur og drap. Fredsforhandlingene i Colombia kan bare lykkes dersom disse også fører til sosial rettferdighet.

Atomnedrusting

Den 27. oktober 2016 vedtok FN å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Dette er en unik historisk mulighet til å plassere atomvåpen i samme kategori som kjemiske- og biologiske våpen, landminer og klasevåpen.   Industri Energi er skuffa over at regjeringa stemte mot forslaget, og ber regjeringa ta opp igjen arbeidet med atomnedrusting. En verden uten atomvåpen vil være en tryggere verden for oss alle.

Handelsavtaler

Internasjonal handel kan være bra for arbeidsfolk i verden, men bare dersom handelsavtaler sikrer respekt for arbeidstakers rettigheter og rettferdig fordeling. Industri Energi er imot frihandelsavtaler som åpner for at selskaper kan gå til søksmål mot Norge, der nye tvisteløsningsmekanismer mellom investorer og stater legges til grunn.

De nasjonale regjeringer skal fullt ut ha rett til å gi lover til gavn for befolkningen i form av skattlegging, helse, miljø, sikkerhet, og sosiale arbeidslover og regler, uten å risikere søksmål fra et globalt selskap. Industri Energi krever åpenhet og en demokratisk debatt rundt forhandlinger om handelsavtaler, samt grundige konsekvensutredninger av disse.

Bedriftenes samfunnsansvar
Bedrifter påvirker samfunnsutviklingen der de opererer, og de har derfor et ansvar som går utover selskapets bunnlinje. Det er ulike syn på hva som er næringslivets rolle og ansvar i samfunnet. Industri Energi mener dette ansvaret er ivaretakelse av menneskerettighetene, respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår, ivaretakelse av miljøhensyn, bekjempelse av korrupsjon og skatteparadis, og størst mulig åpenhet.

De som utfordrer sine myndigheter på åpenhet er under press i mange land, også i OECD-land og i Norge. Derfor er det viktig at vi støtter opp om organisasjonen som har vært spydspissen for åpenhet, og som jobber i både nasjonale og internasjonale nettverk, for å få på plass tiltak for åpenhet; Publish What You Pay Norge (PWYP Norge). Industri Energi støtter PWYP Norge politisk og økonomisk. Vi er bekymret over at norske myndigheter fjerner hele bevilgningen til organisasjonen og truer dens eksistens. Industri Energi krever at myndighetene gir bevilgning til PWYP Norge og foreslår at LO-kongressen 2017 vedtar samme krav og at LO i framtiden støtter PWYP Norge politisk og økonomisk.

Et av virkemidlene for å styrke arbeidstakerrettigheter i selskaper som opererer globalt er inngåelse av globale avtaler (Global Framework Agreements) mellom selskapene og fagbevegelsen. Disse avtalene forplikter selskapene til å følge ILO-konvensjoner, som for eksempel å godta faglig organisering, forbud mot barnearbeid, og at HMS og lønns- og arbeidsvilkår skal være på et forsvarlig nivå. Slike avtaler bidrar også til å styrke samarbeid mellom tillitsvalgte på tvers av landegrenser. Forbundet vil sammen med fagforeningene arbeidet for å opprette nye og fornye eksisterende globale avtaler i landsmøteperioden.

Europeiske og globale nettverk
Industri Energi organiserer medlemmer innenfor mange globale konsern. Dette medfører behov for samarbeid mellom tillitsvalgte i flere land. Industri Energis fagforeninger vil derfor fortsette å være aktive i Europeiske samarbeidsutvalg og arbeide for etablering av globale nettverk. Brussel-kontoret er viktig for å styrke både vår påvirkning på de europeiske arbeidstakerorganisasjonene vi er medlem av, men også vår påvirkning i EU-systemet.

EØS-avtalen påvirker vårt arbeidsliv gjennom beslutninger fattet i EU. Forbundet krever at norske myndigheter går imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse.

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter
Hvert år deler forbundet ut Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Utdelingen og oppfølgingen av prisvinnerne skjer i samarbeid med Svenssonstiftelsen. Prisen er et viktig verktøy for å rette oppmerksomhet til fagforeningshelter som trenger internasjonalt søkelys og støtte for å få gjennomslag for grunnleggende faglige rettigheter. Prisen er allerede godt kjent internasjonalt og Industri Energi vil fortsette den årlige utdelingen.

Konklusjon

En sterk og aktiv fagbevegelse er en forutsetning for demokrati, faglige rettigheter, rettferdig fordeling og anstendige lønns- og arbeidsvilkår.
Vår solidaritet er ikke veldedighet, men handler om å samarbeide med arbeidsfolk i andre land slik at de blir i stand til å bygge sine egne foreninger, egne institusjoner og egne nasjoner.