Støtter forslag om innskjerping av reglene om innleie

Regjeringen har foreslått endringer i regelverket for innleie. Endringsforslaget hadde høringsfrist 19. april, og lovarbeidet pågår aktivt.

Industri Energi har levert sitt høringssvar til LO og er også aktive i våre øvrige kanaler for å fremme vårt syn. Forbundet støtter i hovedsak endringsforslagene. Innenfor våre områder er innleie brukt i svært stor utstrekning og ofte uten tilstrekkelig rettslig grunnlag. Endringsforslagene vil etter forbundets syn styrke hovedregelen om fast ansettelse i virksomheten arbeidet utføres i. Blant annet ønsker Regjeringen å korte ned tiden før rett til fast ansettelse etter lovlig innleie skal inntre til 2 år, mot dagens 3 og 4 år.

Hovedpunktene i endringsforslaget fremgår i pressemelding fra Regjeringen:

Regjeringen mener at bruk av innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet avgrenses til vikartilfeller. Ut over dette bør innleie fra bemanningsforetak forbeholdes virksomhetene som er bundet av tariffavtaler på høyt nivå, og gjøres etter avtale med tillitsvalgte. Innleie mellom produksjonsbedrifter vil være regulert som før.

I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramminger i reglene om innleie:

  • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
  • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
  • Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer
  • Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramminger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres

Forbundet deltar aktivt i rettsutviklingen og oppdaterer lovforslagets vei til endelig behandling her.